Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Podmínky náborové kampaně „Nábor řidičů/řidiček MHD“

Práce řidiče/řidičky MHD uzavřená na základě pracovní smlouvy na plný úvazek

Dopravní podnik Ostrava a.s. zahájil s ohledem na své aktuální personální potřeby v oblasti zaměstnanců na pozici řidič tramvaje, autobusu a trolejbusu náborovou kampaň. Níže přinášíme podrobnosti pro zájemce o toto zajímavé povolání.

Nárok na náborový příspěvek mají uchazeči, kteří nejsou zaměstnanci Dopravního podniku Ostrava a.s. a nastoupí do pracovního poměru na pozici řidič autobusu, trolejbusu nebo tramvaje nebo nastoupí do příslušného kurzu k získání kvalifikace potřebné pro výkon práce řidiče autobusu, trolejbusu nebo tramvaje s následným převodem na pozici řidič autobusu, trolejbusu nebo tramvaje po ukončení kurzu, a to za těchto podmínek:

  1. před nástupem do pracovního poměru nepracoval v Dopravním podniku Ostrava a.s v posledních 6 měsících na pozici řidič trolejbusu, řidič autobusu, řidič tramvaje, řidič MHD ani řidič instruktor,
  2. předchozí pracovní poměr v Dopravním podniku Ostrava a.s. nebyl ukončen pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci,
  3. prokáže získání odborné způsobilosti pro pracovní místo, na které byl přijat,
  4. odpracuje u zaměstnavatele v pozici řidič autobusu, trolejbusu nebo tramvaje minimálně 1 000 hodin,
  5. náborový příspěvek bude poskytnut uchazečům, kteří nastoupí do pracovního poměru během náborové kampaně „Nábor řidičů autobusů, trolejbusů a tramvaje s náborovým příspěvkem“.
  6. Na uzavření pracovní smlouvy není právní nárok, pracovní smlouva bude uzavřena pouze s těmi uchazeči, kteří úspěšně absolvují výběrové řízení.

Náborový příspěvek činí celkem 15 000 Kč. Při splnění podmínek bodu 1. a), b) a c) vzniká zaměstnanci v den nástupu do zaměstnání nárok na vyplacení části náborového příspěvku ve výši 10 000 Kč (první část). Na vyplacení zbývající části náborového příspěvku, tj. 5 000 Kč (druhá část), vzniká zaměstnanci nárok při splnění podmínky bodu 1. d), tj. ke dni, ve kterém zaměstnanec v profesi řidič autobusu, trolejbusu nebo tramvaje odpracuje („odjede“) 1 000 hodin.

Nárok na náborový příspěvek mají i uchazeči, kteří nesplňují odbornou způsobilost a nastoupí do pracovního poměru na pozici dělník v dopravě – kurz řidič určité trakce s následným převodem na pozici řidič autobusu, trolejbusu nebo tramvaje po ukončení kurzu. Náborový příspěvek činí celkem 15 000 Kč a je rozdělen do tří následujících částí:

  • nárok na první část příspěvku ve výši 5 000 Kč má zaměstnanec, který úspěšně vykoná v prvním termínu předepsanou průběžnou zkoušku, (rozsah, průběh a způsob vyhodnocení průběžné zkoušky je uveden v praktickém deníku uchazeče kurzu),
  • nárok na druhou část příspěvku ve výši 5 000 Kč má zaměstnanec po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky, tj. po získání řidičského oprávnění k řízení autobusu nebo tramvaje,
  • nárok na zbývající část náborového příspěvku ve výši 5 000 Kč má zaměstnanec po odpracování („odjetí“) 1 000 hodin v profesi řidič autobusu, trolejbusu nebo tramvaje.

Náborový příspěvek není určen uchazečům, kteří uzavřou s Dopravním podnikem Ostrava a.s. dohodu o pracovní činnosti popř. dohodu o provedení práce anebo uzavřou pracovní smlouvu na zkrácený úvazek.

Náborový příspěvek podléhá zdanění daní z příjmů a odvodům pojistného na veřejnoprávní pojištění. Výplata náborového příspěvku podléhá a bude realizována v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími srážky ze mzdy zaměstnance pro případ platební neschopnosti (např. exekuce, insolvence).

Skončí-li pracovní poměr zaměstnance před odpracováním („odjetím“) 1 000 hodin v pracovní pozici, pro kterou byl přijat (řidič autobusu, trolejbusu nebo tramvaje), je zaměstnanec povinen již poskytnuté části náborového příspěvku vrátit.

V případě změny provozních potřeb si zaměstnavatel vyhrazuje právo náborovou kampaň ukončit. Doba trvání náborové kampaně: od 17. 3. 2017 do doby zveřejnění oznámení zaměstnavatele o ukončení náborové kampaně na www.dpo.cz.

 

Jste zde: Aktuality Pracovní příležitosti Podmínky náborové kampaně „Nábor řidičů/řidiček MHD“