Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Projekt "zelená firma"

Dopravní podnik Ostrava a.s. je zapojen do projektu "Zelená firma". V rámci tohoto projektu našim zaměstnancům poskytujeme možnost zbavit se vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictvím sběrného boxu.

Z celosvětového pohledu se nakládání s odpady – jejich zpracování a likvidace – jeví jako prioritní záležitost pro celé lidstvo.

Jen pro představu – v celém Moravskoslezském kraji se ročně vyprodukuje odpad, který odpovídá zhruba pětinásobku tělesné váhy dospělého člověka, tedy cca 370 kg odpadu na osobu. Z toho 329 kg skončí na skládkách. V období od roku 2000 do roku 2007 bylo v České republice uloženo na skládkách 25 milionů tun směsného komunálního odpadu a tato čísla rok od roku rostou.

Na produkci odpadu se podílí také Dopravní podnik Ostrava a.s. V roce 2006 bylo na náklady DP Ostrava a.s. zlikvidováno téměř 20 tun elektroodpadu, v roce 2007 to bylo již jen asi 2 tuny. Ke snížení tohoto množství došlo jednak díky vytvoření podmínek pro separaci nebezpečných složek odpadu, jednak se výrazně zvýšil apel na třídění veškerého produkovaného odpadu a v maximální míře se začal využívat systém zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím dodavatelských firem.

I přes tento pokles likvidace odpadu stojí naši společnost značné prostředky. Proto naše společnost reagovala na nabídku firmy REMA Systém a.s., která přišla s nabídkou bezplatného odběru odpadu elektrozařízení včetně odvozu z naší společnosti. (Firma REMA Systém a.s. je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla proto, aby výrobci a dovozci elektrozařízení dostáli povinnostem daným novelou zákona o odpadech. Společnost byla založena 14. února 2005 jako první kolektivní systém v ČR a je držitelem ISO 9001 a ISO 14001.)

Na základě smluvního vztahu tak bude možné bezplatně likvidovat veškerý elektroodpad včetně kancelářské techniky, který naše společnost vyprodukuje. Tímto se Dopravní podnik Ostrava a.s. zapojil do unikátního projektu "Zelená firma". Díky tomu došlo k umístění sběrného boxu firmy REMA Systém a.s. do správní budovy v areálu dílen v Martinově. (Na vyžádání mohou být umístěny na dalších místech.) Do tohoto boxu mohou všichni zaměstnanci vhazovat drobný elektroodpad (např. baterie, mobilní telefony, klávesnice, počítačové myši, holicí strojky, fény, toustovače, vrtačky atd.), který vyprodukujeme nejen v souvislosti s naší pracovní činností, ale rovněž v našich domácnostech.

Chceme tak deklarovat ekologické myšlení naší společnosti jak směrem k zaměstnancům, tak směrem k veřejnosti. Chceme také touto formou nabídnout našim zaměstnancům zatím ještě velmi ojedinělý benefit ve formě možnosti likvidace drobného elektroodpadu.

V neposlední řadě chceme jako společnost využít marketingového potenciálu tohoto projektu. Naším přístupem k projektu "Zelená firma" můžeme všichni dokázat, jak nám záleží na životním prostředí dnes i pro příští generace.

Ing. Michaela Žáková Navarová

Jste zde: O nás Projekt "Zelená firma"