V období od dubna 2018 do prosince 2019 bude probíhat realizace projektu zaměřená na rekonstrukci tramvajové trati včetně výstavby nových tramvajových mostů na ul. Výškovická v Ostravě. Projekt bude spolufinancován v rámci Operačního programu doprava z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, S.C. 1.4. - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci.

Stávající silniční mosty, jejichž součástí je i tramvajová trať, jsou ve velmi špatném technickém stavu, který byl potvrzen výsledky diagnostiky mostů. Stavebně technický stav mostní konstrukce byl v roce 2015 ze sedmibodové stupnice, kdy VII je havarijní stav vyžadující uzavření mostů, na úrovni VI (velmi špatný). V roce 2015 bylo proto na mostech provedeno preventivní opatření stavební povahy ve výši cca 3 mil. Kč, po kterém lze stav konstrukce posoudit na úrovni V/VI (špatný/velmi špatný). Poškození stavby je již natolik nevratné, že jej není možné řešit další opravou.

Předmětem projektu je výstavba dvou tramvajových mostů (jednoho přes dráhu ČD a jednoho přes silnici I/11- Rudnou), úprava železničního svršku a spodku tramvajové trati, přeložka tramvajových trakčních kabelů, úprava tramvajového trolejového vedení a ovládání výhybek a související vyvolané investice jako provozování tramvajové dopravy po provizoriích během výstavby nových mostů, signalizace provizorního jednokolejného úseku tramvajové tratě. Projekt je realizován z důvodu špatného technického stavu mostů a nedostatečné dopravní kapacity dnešní ulice Výškovická ovlivňující plynulost, bezpečnost a komfort automobilové i tramvajové jízdy. V neposlední řadě jeho realizace povede také k modernizaci infrastruktury tramvajové trati. Délka modernizované tramvajové tratě bude 411 metrů - 0,41 km dvojkolejně. Nerealizace projektu by měla zásadní negativní dopad na obyvatelstvo nejlidnatější části Ostravy, jak z pohledu silniční, tak i tramvajové dopravy.

Projekt „Rekonstrukce tramvajové trati včetně výstavby nových tramvajových mostů na ul. Výškovická, Ostrava“, který je realizován Dopravním podnikem Ostrava a.s., je součástí komplexního projektu „Silnice III/4787 Ostrava ulice Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4“, jenž byl rozdělen na dvě části. Druhá část projektu, je realizována Moravskoslezským krajem jako stavebníkem.