Projekty, které realizujeme v tomto programovém období (2021 – 2027)

V letech 2023-2027 má Dopravní podnik Ostrava a.s. v plánu realizovat další projekty zaměřené na obnovu a rozšíření svého vozového parku o další moderní bezemisní a nízkoemisní vozidla jako jsou velkokapacitní tramvaje, trolejbusy parciální v délce 12 m, elektrobusy v délce 12 m, a taktéž autobusy na vodíkový pohon v délce 12 m. Celkem je naplánováno pořízení 35 vozidel, která budou spolufinancována za přispění dotace. V rámci tří aktuálně schválených dotovaných projektů s jednotným názvem „Nákup vozidel pro DPO II. z IROP“ chceme pořídit 20 vozidel. Tato vozidla bychom rádi pořídili za finanční podpory dotací z EU v rámci „Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027“, výzvy č. 27. Projektem pořízená vozidla budou využívána na linkách zahrnutých do systému integrované dopravy. Nově pořízená vozidla budou sloužit pro obsluhu celého území Statutárního města Ostrava, které je tvořeno 23 městskými obvody, ale také pro obsluhu území sousedních obcí a měst: Vřesina, Dolní Lhota, Budišovice, Paskov, Vratimov, Řepiště, Václavovice, Šenov, Petřvald, Rychvald, Bohumín – Záblatí, Klimkovice, Hlučín, Ludgeřovice, Markvartovice, Šilheřovice.

Cílem všech těchto projektů je obnova vozového parku DPO – prostřednictvím modernizace vozového parku zkvalitnit dopravní infrastrukturu veřejné hromadné dopravy, snížit emise z dopravy, zajistit dostupnost MHD pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, a přispět tak ke zvýšení regionální mobility a zajištění maximální ekologizace veřejné hromadné dopravy. Obnova vozového parku přispěje ke zvýšení atraktivity veřejné dopravy.

Dopravní podnik Ostrava a.s. nově realizuje projekty zaměřené na oblast telematiky pro veřejnou dopravu, které budou realizovány za finanční podpory dotací z EU v rámci „Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027“, výzvy č. 54.

Projekt „Antikolizní systém tramvají DPO“ zaměřený na zvýšení bezpečnosti provozu tramvajové dopravy, který přispěje k zajištění větší bezpečnosti cestujících, řidičů DPO i ostatních účastníků provozu. Pořizujeme a instalujeme antikolizní systém (systém včasného varování a reakce), který bude umístěn do všech 39 tramvají Stadler Tango NF2. Nově pořízený antikolizní systém je podstatným technologickým krokem k budoucímu autonomnímu provozu kolejové dopravy, dokáže identifikovat překážku na přímé koleji až na vzdálenost 80 metrů a sleduje přitom nejen pevné překážky, ale také všechna ostatní vozidla a také chodce, při nečinnosti řidiče začne brzdit provozní brzdou tak, aby ideálně zastavil před překážkou, případně alespoň radikálně snížil rychlost, a tím maximálně omezil následky kolize.

Díky dalšímu projektu zaměřenému na oblast telematiky „Měření obsazenosti spojů MHD“ bude do všech vozidel DPO instalováno měřící zařízení, které bude schopno s vysokou přesností vyhodnocovat pohyby cestujících na každé zastávce. Dojde tak k automatizaci, zvýšení přesnosti měření a online získávání informací o pohybu cestujících na každé zastávce. Detailní zmapování vytížení jednotlivých spojů MHD je důležité pro následné nastavení dopravních plánů. Projekt bude mít dopad na zvýšení pohodlí cestujících díky optimálnímu nasazení vozidel na jednotlivé spoje, efektivnímu nasazení vozového parku na jednotlivé linky, odbourání dlouhodobě nevyužitých spojů a jejich přesměrování tam, kde je ze strany cestujících poptávka.

"Informační systémy na zastávkách veřejné dopravy v Ostravě prostřednictvím e-paperů“ je další projekt zaměřený na zavedení inteligentního dopravního systému pro veřejnou dopravu. Předmětem projektu je instalace e-paperů do označníků, které umožní online přístup k informacím o aktuálních odjezdech, respektive vypravovaných spojích, včetně zobrazení případné mimořádné situace v MHD. Napájení e-paperů bude zajištěno bateriemi. Hlavním cílem a dopadem realizace projektu je modernizace informačních systémů pro cestující ve veřejné dopravě a zvýšení její atraktivity. Pořízení a instalace proběhne na 200 zastávkách.

Dalšími strategickými akcemi, které aktuálně Dopravní podnik Ostrava a.s. připravuje nebo již započal s realizací, jsou projekty, u nich předpokládá čerpání z Operačního programu Doprava v rámci již schválených projektových záměrů ze strany ze strany ITI – Integrované teritoriální investice Ostravské metropolitní oblasti pro výzvy Nositele Strategie Ostravské metropolitní oblasti. Jedná se o projekty: Modernizace TT na ul. Opavská, Ostrava; Modernizace TT na ul. Nádražní, Ostrava; Modernizace TT na ul. Vítkovická, Ostrava; Modernizace TT na ul. 28. října, Ostrava; Zdvoukolejnění smyčky Výškovice, Ostrava.

Hlavním cílem modernizací tramvajových tratí je snaha pokračovat v modernizaci infrastruktury MHD, která povede ke zlepšení provozních a konstrukčních vlastností trati, komfortnějšímu a bezpečnějšímu cestování a snížení negativních účinků z provozu tratě do okolí. Nová konstrukce tratě (technologie pevné jízdní dráhy) bude mít vyšší únosnost, což povede ke zvýšení spolehlivosti a prodloužení životního cyklu tratě. Vyšší únosnost bude dosažena u nosné konstrukce dráhy, která je navržena jako souvislá s železobetonovou deskou, nahrazující původní konstrukci s jednotlivými podporami. Prodloužení životního cyklu konstrukce tram. trati následně zajistí snížení omezení tramvajové a silniční dopravy, s pozitivním dopadem na životní prostředí, prostřednictvím snížení emisí.

Modernizací tratě, použitím technologie pevné jízdní dráhy, dojde rovněž ke dlouhodobému zajištění stability a nivelety koleje, mající pozitivní dopad na kvalitu jízdy. Nová konstrukce tratě bude vybavena soustavou prvků, snižujících vibrace a hlučnost z provozu na trati. Ke snížení hluku přispěje také osazení svršku tratě na ul. Opavské vegetačním krytem, mající současně ekologický (snížení prašnosti a schopnost zadržovat vodu) a estetický přínos. Tramvajová nástupiště a přechod přes trať pro přístup na nástupiště, které se nacházejí v modernizovaných úsecích, budou nově vybavena výstražným osvětlením, které bude aktivně spouštěno přijíždějící tramvají prostřednictvím standardizované komunikace V2X.

Modernizace úseku trati na ul. Vítkovické dále zajistí větší bezpečnost cestujících nově osazeným zábradlím, oddělujícím cestující od silničního provozu. Nově zde bude zajištěn bezbariérový nástup do vozidla a bezbariérový a bezpečný přístup na nástupiště. Dále budou nástupiště přiblížena k více zatíženým přístupovým trasám. Obsaditelnost nástupiště bude zvýšena jeho rozšířením a prodloužením.

Modernizované nástupiště s vyšší nástupní hranou umožní nově bezbariérový nástup do vozidla i na úseku trati na ul. 28. října. Díky prodloužení nástupní hrany na délku 2 souprav dojde ke zvýšení propustnosti tratě.

Hlavním cílem projektu Zdvoukolejnění smyčky Výškovice je modernizace prostřednictvím přestavby tramvajové smyčky z jednokolejné na dvoukolejnou, čímž dojde ke zvýšení užitné délky kolejí a zvýšení kapacity vozidel ve smyčce a tím i ke zvýšení kapacity propustnosti tratě Zábřeh-Výškovice. Součástí přestavby bude i výstavba nové protihlukové stěny, která zajistí snížení hlučnosti z provozu tramvají ve smyčce zejména vůči bytovým domům, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti tratě. Délka kolejí ve stávající smyčce se zvýší o 150 m.

Další informace o projektech, které aktuálně Dopravní podnik Ostrava a.s. realizuje, naleznete níže.