V letošním roce uplyne 120 let od doby, kdy se v ulicích tehdy ještě samostatných obcí Moravské Ostravy, Přívozu, Vítkovic a Mariánských Hor objevil nový dopravní prostředek – elektrická tramvaj. Jak psal tehdejší tisk, poprvé se tak stalo ve středu 6. března 1901 odpoledne, kdy vyjel z remízy na zkušební jízdu nově dokončený elektrický tramvajový vůz.

Po provedených technicko-policejních zkouškách vlastní elektrizace dráhy a prvních sedmi motorových vozů byl v pátek 5. dubna 1901 slavnostně zahájen elektrický provoz mezi nádražím Mor. Ostrava město a Přívozem. Na zbývajících tratích Mor. Ostrava – Vítkovice, Mor. Ostrava – Hulváky a na odbočce k Říšskému mostu (dnešní most Miloše Sýkory) se elektrické tramvaje rozjely až po zařazení do provozu dalších motorových vozů dne 1. května 1901. Od toho dne elektrické tramvaje plně nahradily v osobní dopravě parní lokomotivy provozované v Ostravě již od roku 1894. „Pára“ však z ostravských ulic nezmizela úplně, neboť v nákladní dopravě se používala až do roku 1922.

Zásadním impulzem pro elektrizaci Moravsko-ostravských místních drah bylo zejména uvedení do provozu městské elektrárny v roce 1897, stále zvyšující se dopravní výkony a trvale rostoucí náklady na parní provoz. Přípravné práce byly zahájeny ještě v roce 1899 a provedení celé elektrizace objednala Brněnská společnost místních drah provozující ostravské tratě u Rakouských Schuckertových závodů se sídlem ve Vídni. Dodávka se však potýkala s problémy a zahájení provozu tak bylo několikrát odloženo. Provoz zprvu zajišťovalo 15 motorových vozů vyrobených haličskou vagónkou a strojírnou v Sanoku (dnes firma Autosan) a 16 vlečných vozů upravených z bývalých osobních vozů parní tramvaje pocházejících z továren ve Štýrském Hradci a na Smíchově. Koncem roku 1901 byl ještě vozový park rozšířen o další dva motorové vozy dodané vagónkou ze Štýrského Hradce. Posléze, v roce 1907, byly otevřeny ještě další tratě, a to do Svinova a z Vítkovic do Mariánských Hor. Další rozvoj tramvajové dopravy probíhal až za první republiky, ale hlavně v období rozvoje Ostravska po druhé světové válce.

Před 120 lety se Ostrava zařadila mezi vybraná sídla, která se mohla pochlubit tímto moderním městotvorným dopravním prostředkem. Přejme proto ostravským tramvajím do dalších let existence trvalý rozvoj, a to zejména v oblasti vozového parku, nových technologií, technického zázemí a modernizace stávajících a výstavby nových tramvajových tratí.

Místní nádraží Mor. Ostrava město ...

Foto 1 – Místní nádraží Mor. Ostrava město se nacházelo v dnešní křižovatce ulic Nádražní a 28. října. Snímek pochází z prvních let provozu elektrických tramvají.

Konečná stanice místní dráhy ve Vítkovicích ...

Foto 2 – Konečná stanice místní dráhy ve Vítkovicích na dnešní ulici 1. máje v blízkosti závodního hotelu krátce po zahájení elektrického provozu.

Přes Masarykovo náměstí ...

Foto 3 – Přes Masarykovo náměstí (tehdy Hlavní náměstí) v Moravské Ostravě vedla krátká odbočka z místního nádraží k Říšskému mostu (most Miloše Sýkory).

Motorový vůz typu Sanok ...

Foto 4 – Motorový vůz typu „Sanok“ jedoucí z Přívozu do Vítkovic zastavil v zastávce Plynárna (nyní Křižíkova) situované před školou na Nádražní ulici v Mor. Ostravě.

Historické kalendárium tramvajové dopravy v Ostravě

 Kalendarium ke stažení 

1882
první projekt koňky po vzoru Brna

1887
projekt parní tramvaje

1894
zahájen provoz parní tramvaje na trati Přívoz – Mor. Ostrava – Vítkovice s provozní délkou 5,96 km, koncesionářem byla Brněnská společnost místních drah

1896
zahájen provoz na odbočce k Ostravickému mostu

1899
uvedena do provozu trať parní tramvaje do Mariánských Hor (Hulvák)

1897
vybudována elektrárna MOEL v Mor. Ostravě

1900
valná hromada Brněnské společnosti místních drah schválila projekt elektrizace Moravsko-ostravské místní dráhy

1901
zahájen provoz elektrických tramvají v Ostravě, na konci roku bylo k dispozici 17 nových motorových vozů a 16 vlečných upravených z osobních vozů parní tramvaje

1905
dodány 4 lehké motorové vozy pro trať Hulváky – Svinov

1907
zahájen provoz na trati do Svinova a na trati Mar. Hory – Vítkovice, vytvořena tak nynější páteř tramvajové dopravy v Ostravě

1909
zahájen provoz na úzkorozchodné místní dráze Mor. Ostrava – Karvinná

1912
zahájen provoz na úzkorozchodné trati Slezských zemských drah Polská Ostrava – Michálkovice

1914
zahájen provoz na úzkorozchodné trati Slezských zemských drah do Bohumína

1914
zakoupeny 4 velké vlečné vozy pro nikdy nerealizovanou trať do Hrabové

1915
rozšíření vozovny na místním nádraží v Mor. Ostravě

1919
Brněnská společnost místních drah zakoupila v Kopřivnické vozovce 4 motorové vozy

1919
stav 25 motorových, 16 vlečných vozů, 1 nákladní motorový vůz, 2 parní lokomotivy pro nákladní dopravu

1920
nostrifikace společnosti, změněn název na Společnost moravských místních drah

1920
zahájení rekonstrukcí motorových vozů podle vozů dodaných v roce 1919

1921
první dvoukolejný úsek mezi místním nádražím a Jámou Šalomoun

1922
obec Moravská Ostrava získává majoritu ve společnosti (60 % akcií), vliv rakouské Sjednocené elektrizační akciové společnosti skončil až v roce 1938 převzetím zbytku akcií

1922
ukončen parní provoz na vlečkách

1924
zrušena II. vozová třída

1924
zaveden zkušební provoz bez průvodčího na trati Vítkovice - Mar. Hory

1925
prodloužení trati ve Vítkovicích k městským lázním

1925
vystaveno nové nákladové nádraží v Mor. Ostravě

1926
zakoupení a elektrizace místní dráhy Svinov – Klimkovice

1929
prodloužení trati z Vítkovic do Zábřehu Družstevní osady

1929
vystavěna nová vozovna s dílnami na Křivé ulici

1934
elektrizace drah Vítkovických železáren do Zábřehu a Hrabové

1938
trať Svinov
Klimkovice se ocitá v Německé říši, dočasné přerušení dopravy do Svinova

1940
ve stavu Společnosti moravských místních drah 35 motorových a 28 vlečných vozů

1941
prodloužena trať ze Zábřehu ke kasárnám na okraj Bělského lesa

1942 - 1951
dodáno z brněnské Královopolské strojírny celkem 30 motorových a 40 vlečných vozů

1943
koupena od Velkoněmecké říše malodráha Svinov – Kyjovice-Budišovice a dále úzkorozchodné tratě Zemských drah na území protektorátu

1944
velké bombardování Ostravy, zničeny nebo poškozeny vozidla, tratě, trakční vedení a usměrňovací stanice

1945
ve stavu Společnosti moravských místních drah 40 motorových a 33 vlečných vozů

1947
o 0,5 km prodloužena trať do Bělského lesa

1947
rozhodnuto o likvidaci Společnosti moravských místních drah a převedení majetku do vlastnictví města Ostravy

1947 - 1948
provedena elektrizace trati Svinov – Kyjovice-Budišovice

1949
zahájen proces slučování drah na Ostravsku, ustaveny Dopravní podniky města Ostravy, komunální podnik

1950
nákladní doprava obsluhovala celkem 19 vleček

1950
vystavěna trať do Zábřehu sídliště

1950
výstavba Trati míru z Přívozu do Petřkovic a elektrizace dráhy ČSD Petřkovice - Hlučín

1950
výstavba nové úzkorozchodné konečné na Smetanově náměstí

1951 a 1954
uvedeno do provozu 19 starších motorových vozů z Prahy

1953
dokončena výstavba nové úzkorozchodné vozovny a dílen na Hranečníku

1953
delimitace tratí Vítkovických železáren do Zábřehu a Hrabové

1953
vystavěna trať Hranečník – Nová huť

1954
zrušení úzkorozchodné trati do Michálkovic

1955
zavedení do provozu prvních moderních tramvají T1

1955
dokončení zdvoukolejnění trati Nám. Republiky – Svinov

1955
vystavěna normálněrozchodná kolej mezi Smetanovým náměstím a Hranečníkem

1956
dokončení zdvoukolejnění trati Zábřeh sídliště – Vysoké pece

1957
zřízena těžká údržba tramvají řady T ve vozovně Hranečník

1958
vystavěna trať Svinov – Pustkovecká

1958
dodány první tramvaje T2

1959
uvedena do provozu trať Pustkovecká – Poruba smyčka

1960
zahájení provozu na trati Nová Ves – Zábřeh pošta

1960
uvedena do provozu první část nové kapacitní vozovny Poruba

1960
zrušením úseku úzkorozchodné tratě přes Masarykovo náměstí zahájena likvidace tramvajové dopravy do Bohumína

1961
zahájeno zavádění samoobsluh v tramvajové dopravě

1963
zimní kalamita, kolaps tramvajové dopravy v Ostravě

1964
výstavba trati podél Polanecké spojky

1964
likvidace jednokolejné trati do Pískových dolů

1965
zkoušeny prototypy článkových tramvají K1

1965
zařazeny do provozu první tramvaje T3

1965
zrušena jednokolejná trať po Zengrové ulici ve Vítkovicích

1965
prodloužení trati po ulici Svornosti na smyčku Zábřeh

1967
zařazeny do provozu první článkové tramvaje K2

1967
zrušení posledního úseku úzkorozchodné tramvajové tratě spojující Ostravu s Karvinou

1969
zrušení jednokolejné trati do Bělského lesa

1969
zastavení osobní dopravy na jednokolejné trati Svinov - Poruba

1969
uvedení do provozu trati po ul. Horní a Dr. Martínka v Hrabůvce

1969
uvedeny do provozu nové Ústřední dílny v Martinově včetně nové tramvajové trati po ulici Martinovské

1970
prodloužení trati na smyčku Martinov

1972
zrušení nákladní kolejové dopravy

1972
uvedení do provozu tratě do Výškovic

1973
zastavení provozu na posledním úseku úzkorozchodných tramvajových tratí mezi Hrušovem a Bohumínem

1975
zrušení jednokolejné tratě do Hrabové-Ščučí

1976
zrušení provozu dvounápravových tramvají přes vnitřní město

1978
zrušení jednokolejné tratě Svinov – Klimkovice

1978
uvedeno do provozu minimetro v Hrabůvce

1978
zaveden bezpeněžní styk s cestujícími, zrušení průvodčích

1978
uvedena do provozu trať na ul. Plzeňské mezi zastávkou Hulvácká a Hrabůvkou

1979
jako první historický vůz Dopravního podniku města Ostravy vyčleněn motorový vůz číslo 25 z roku 1919

1981
uvedena do provozu trať podél ulic Místecké a Na Obvodu

1982
dodávky prvních tramvají T3SUCS

1982
zrušení jednokolejné tratě Přívoz - Hlučín

1981 - 1984
etapová výstavba nových Frýdlantských mostů

1983
ukončena výstavba nových Svinovských mostů

1985
vystavěna trať na smyčku Dubina

1986
ukončen provoz dvounápravových tramvají jako posledních v bývalém Československu

1986
ukončen provoz tramvají T1

1987
vystavěna trať po ulici Výškovické mezi Zábřehem pošta a Zábřehem vodárnou

1989
vyřazen z provozu poslední rtuťový usměrňovač v měnírnách

1989
zařazen do provozu první článkový vůz KT8D5

1989
Dopravní podnik města Ostravy státním podnikem

1992
přeložka tratě kolem odvalu Nové huti

1994
zařazeny do provozu první vozy T6A5

1996
založen Dopravní podnik Ostrava a.s.

1997
katastrofální povodně, kolaps tramvajové dopravy

1998
zahájen provoz první nízkopodlažní článkové tramvaje Škoda-Inekon LTM10.08 Astra

1998
ukončení provozu tramvají T2

1999
dokončena trať podél Místecké ulice mezi Vysokými pecemi a Kolonií Jeremenko

2002
v dílnách Martinov vyroben první vůz Inekon 2001 TRIO

2005
zařazeny do provozu první vozy typové řady Vario

2005
otevření trati k Intersparu na Dubině

2010
zrušena manipulační trať do vozovny Mor. Ostrava po ulici Poděbradové a Porážkové

2011
ukončení provozu klasických tramvají T3

2015
postaven nový přestupní terminál Hranečník

2018
dodány první nové klimatizované tramvaje Stadler Tango NF2

2018
vyřazeny z provozu poslední článkové tramvajové vozy typové řady K2

2019
ve stavu 264 tramvají, z toho 153 nízkopodlažních, délka provozní sítě v provozu s cestujícími 62,7 km

2020
vybudovány první úseky systémové pevné jízdní dráhy

2020
rekonstruován první úsek tramvajové tratě na rychlost 80 km/h

2021
plánovaná dodávka prvních nových tramvají Škoda ForCity Smart 39T

Autor článku: Jiří Boháček