Dopravně-psychologickému vyšetření je s účinností od 1. srpna 2011 povinen se podrobovat řidič podle §87 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů v těchto případech:

  • pokud držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1+E, C nebo C+E řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,
  • pokud držitel řidičského oprávnění pro skupinu D1+E, D nebo D+E řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel,
  • pokud řidič žádá o vrácení řidičského oprávnění podle § 123d zákona 361/2000Sb o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Dopravně-psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v prvních dvou odrážkách povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v prvních dvou odrážkách, a dalšímu dopravně-psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dál pak každých pět let.

Povinnost dopravně-psychologického vyšetření se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu a dále řidičů vozidel požární ochrany, řidičů vozidel policie a řidičů vozidel ozbrojených sil České republiky.

Dopravně-psychologické vyšetření provádí psycholog, kterému ministerstvo udělilo akreditaci. Dopravně-psychologické vyšetření se vyhotovuje písemnou formou a je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti (který vystaví příslušný lékař).

K dopravně-psychologickému vyšetření řidič potřebuje:

  • občanský a řidičský průkaz (nemá-li jej odebraný),
  • výpis z evidenční karty řidiče (ne výpis bodů z Check Pointu).

Dopravně-psychologické vyšetření se z pravidla provádí ve skupině max. do 5 vyšetřovaných. Délka vyšetření je přibližně 5 hodin.