Informace o ochraně oznamovatelů (Whistleblowing)

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen "Zákon"), účinného od 1. srpna 2023, který byl vydán v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, vznikla Dopravnímu podniku Ostrava a.s. (dále jen "DPO") jako povinnému subjektu mj. i povinnost určit příslušnou osobu a zavést vnitřní oznamovací systém (dále jen "VOS") k přijímání oznámení, nastavit pravidla pro způsoby oznamování, samotné nakládání s oznámením, zajištění ochrany totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochranu informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. Současně má DPO povinnost zajistit uveřejnění těchto informací způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Příslušná osoba DPO

Jako příslušné osoby DPO pro přijímání a vyřizování oznámení ve smyslu § 9 odst. 1 Zákona jsou určeni vedoucí odboru legislativa a kontrola a vedoucí oddělení právní podpora – kontakty jsou uvedeny níže – viz část Jak lze oznámení učinit/podat?

Vnitřní oznamovací systém DPO

Jak lze oznámení učinit/podat?

V případě písemného oznámení je doporučeno vyplnit formulář Oznámení o možném protiprávním jednání (formulář ke stažení), případně lze oznámení učinit i volnou formou, mělo by ale vždy obsahovat minimální stanovené náležitosti - viz část Co by mělo obsahovat oznámení?

 1. elektronicky:
  zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu etickalinkadpo@seznam.cz. Přístup k této e-mailové adrese mají pouze příslušné osoby.
 2. v listinné podobě
  (takto podané oznámení ideálně v zalepené obálce by mělo být označené viditelně a čitelně nápisem „Oznámení – pouze k rukám vedoucího odboru legislativa a kontrola/vedoucího oddělení právní podpora – NEOTVÍRAT“)
  • zasláním poštou na adresu: vedoucí odboru legislativa a kontrola, Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
  • zasláním poštou na adresu: vedoucí oddělení právní podpora, Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
 3. telefonicky:
  na telefonním čísle: +420 59 740 1572 (Jan Klimša) nebo +420 59 740 1569 (Jan Lasák).
 4. osobně:
  po předchozí domluvě (požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba DPO povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal) – místo pro osobní podání: po předchozí osobní nebo telefonické dohodě.

Kdo může být oznamovatelem?

Oznamovatelem může být fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností, včetně ucházení se o práci, či jinou obdobnou činnost, dozví o protiprávním jednání, které se týká některé z oblastí uvedených v § 2 odst. 1 Zákona.

DPO ve smyslu § 9 odst. 2 písm. a) Zákona vylučuje přijímání oznámení od externí osoby, tzn. osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Nerozhodne-li Příslušná osoba jinak, tak oznámení podané anonymním oznamovatelem nebo externím subjektem (viz předchozí odstavec), bude předáno ke zpracování podle jeho skutečného obsahu, zejména jako běžná stížnost.

Externí oznamovací systém

Oznamovatelé mohou rovněž podávat oznámení prostřednictvím externího (vnějšího) oznamovacího systému, vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Bližší informace o postupu při přijímání oznámení jsou uveřejněny na internetových stránkách Ministerstvem spravedlnosti České republiky (www.justice.cz).