Zvukové a obrazové záznamy

Z důvodu zajištění vyššího stupně bezpečnosti cestujících a zaměstnanců oddělení přepravní kontrola (k ochraně jejich života a zdraví, a ochrany práv a právem chráněných zájmů jejich i Dopravního podniku Ostrava a.s.) může být při přepravní kontrole dopravce pořizován zvukový nebo obrazový záznam komunikace pověřené osoby dopravce s cestujícími. Dále se oprávněnými zájmy dopravce rozumí zejména možnost řádného prošetření oprávněnosti podnětů a případných stížností cestujících na jednání pověřených osob, zpětná kontrola průběhu přepravní kontroly, následné řešení konfliktních situací apod.

V takovém případě dochází ke zpracování osobních údajů cestujících pro účely oprávněných zájmů dopravce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), přičemž k tomuto zpracování osobních údajů se nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

Zvukové záznamy budou uchovávány po dobu třiceti dnů od jejich pořízení, v případě řešení složitější reklamace, stížnosti nebo incidentu s využitím zvukového záznamu přesahující tuto lhůtu bude takový záznam převeden na speciální úložiště do doby konečného vyřešení reklamace.

Obrazové záznamy budou uchovávány po dobu pěti dnů od jejich pořízení, v případě řešení složitější stížnosti a incidentu s využitím obrazového záznamu přesahující tuto lhůtu bude takový záznam převeden na speciální úložiště do doby konečného vyřešení reklamace.

Takto získané osobní údaje mohou být dále poskytnuty třetím osobám, a to orgánům veřejné moci.

Další podmínky při přepravě a k ochraně osobních údajů, jsou uvedeny zejména ve Smluvních přepravních podmínkách DPO a Tarifu pro přepravu cestujících DPO, popř. v sekci o ochraně osobních údajů (GDPR) na webu dopravce.