Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen „DPO“), sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 61974757, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 1104, jakožto správce osobních údajů (dále jen jako „správce“), Vás tímto za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, jakožto i o Vašich právech jako subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění.

V rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování. Profilování nevyužíváme.

Právní tituly zpracování

Osobní údaje zpracováváme na základě různých právních titulů:

 1. udělení souhlasu,
 2. splnění smlouvy,
 3. splnění právní povinnosti,
 4. ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 5. splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
 6. účely oprávněných zájmů správce či třetí strany.

Pokud je zpracování osobních údajů pro některé účely založeno na souhlasu subjektu údajů a tento souhlas byl udělen, lze udělený souhlas subjektem údajů kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. Subjekt údajů může souhlas odvolat jeho odvoláním doručeným správci na níže uvedené kontaktní údaje (kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů). Komunikaci povedete způsobem, který preferujete (e-mail, dopis).

Účely zpracování

DPO zpracovává pouze osobní údaje, které získal v souladu s právními předpisy, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v nezbytném rozsahu a po dobu nutnou k naplnění tohoto účelu.

DPO dodržuje technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení, odpovídající všem možným rizikům s tím, že veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováním těchto údajů.

Hlavní účely a právní tituly zpracování osobních údajů v DPO jsou zejména:

 • Uzavření a plnění přepravní smlouvy
  Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR splnění smlouvy
 • Evidence a vymáhání pohledávek
  Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR účely oprávněných zájmů
 • Účetní a daňové účely
  Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti
 • Evidence žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
  Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti
 • Smlouvy (dodavatelsko-odběratelské vztahy)
  Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR splnění smlouvy; Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti
 • Spisová služba
  Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti
 • Vedení personální a mzdové agendy
  Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR splnění smlouvy; Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti
 • Nábor zaměstnanců
  Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR splnění smlouvy; Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR subjekt údajů udělil souhlas
 • Vyřízení podnětů - dotazy, pochvaly, stížnosti
  Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR účely oprávněných zájmů
 • Zasílání novinek e-mailem
  Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR subjekt údajů udělil souhlas
 • Evidence ztrát a nálezů
  Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti
 • Ochrana majetku a osob (Kamerové systémy, Strážní služba)
  Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR účely oprávněných zájmů
 • Vedení a administrace agendy veřejných zakázek
  Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti
 • Zajištění služeb příležitostné dopravy
  Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR splnění smlouvy
 • Služby autoškoly
  Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR splnění smlouvy

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje zásadně zpracováváme v rámci DPO. Pokud jsou předávány mimo naši společnost, tak na základě zákonného oprávnění (kontrolní orgány a orgány veřejné moci, Policie ČR, Drážní úřad, Finanční úřad, soudy apod.), vyplývá to z uzavřeného smluvního vztahu nebo nám to dovolíte formou souhlasu.

Taková potřeba předání osobních údajů může vzniknout v případě externích dodavatelů/poskytovatelů služeb, jako jsou např.:

 • GLOBDATA a.s. (poskytovatel zajišťující službu SMS jízdenek)
 • Česká pošta, s.p. (poskytovatel zajišťující službu hybridní pošty)
 • Koordinátor ODIS s.r.o.

V takovém případě jsou s těmito subjekty (pokud mají postavení zpracovatelů osobních údajů) uzavřeny písemné smluvní vztahy, které smluvně zajišťují zabezpečení předávaných osobních údajů. Osobní údaje, které v rámci činnosti DPO zpracovává, nejsou systematicky předávány do třetích zemí ani mezinárodních organizací.

Doba uložení osobních dat

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, dokud je to nezbytné z důvodů potřebných pro dodržování našich zákonných povinností a účelům jejich zpracování.

Jak dlouho si uchováváme osobní údaje, se může lišit v závislosti na našich právních závazcích, s ohledem na plnění smlouvy mezi DPO a Vámi. Pokud pomine důvod, abychom uchovávali Vaše osobní údaje, budeme je bezpečně likvidovat v souladu s našimi zásadami uchovávání a vymazávání dat.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Při naplňování Vašich práv vycházíme z obecného nařízení.

Respektujeme Vaše práva na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu (nepřesných či neúplných údajů), požadavek na výmaz („právo být zapomenut“), popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

Dalším právem je kdykoliv odvolat souhlas, jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu a právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v případech, kdy došlo k porušení zabezpečení a je pravděpodobné, že takový případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.

Na Vaše žádosti, které se týkají uplatnění Vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu, do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Na případné námitky proti postupu DPO můžete uplatnit právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

Ing. Kamil Štěpán, pověřenec GDPR,
Dopravní podnik Ostrava a.s.,
Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
e-mail: poverenec@dpo.cz.