Realizované projekty v programovém období 2014 - 2020

V letech 2018 - 2022 Dopravní podnik Ostrava a.s. dle plánu realizoval další projekty zaměřené na obnovu a rozšíření svého vozového parku o další moderní bezemisní a nízkoemisní vozidla jako jsou velkokapacitní tramvaje, autobusy na pohon CNG v délce 12 m i 18 m, trolejbusy parciální v délce 12 m, elektrobusy v délce 12 m a minibusy CNG. Celkem byla pořízena 103 vozidla.

Realizovali jsme projekty v rámci výzev Integrované teritoriální investice ostravské aglomerace ve vazbě na výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 20201: ITI - Obnova vozového parku DPO autobusy CNG, ITI – Obnova tramvají v DPO, ITI – Obnova vozového parku DPO elektrobusy, ITI - Obnova vozového parku MHD v DPO V., v rámci kterých jsme pořídili celkem 37 ks nových vozidel.

V rámci dalších 6 dotovaných projektů s jednotným názvem „Nákup vozidel pro DPO z IROP“ jsme pořídili 66 ks vozidel. Tato vozidla jsme pořídili za finanční podpory dotací z EU v rámci „Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020“, výzvy č. 89. Nově pořízená vozidla budou obsluhovat nejen území Statutárního města Ostrava, ale také přilehlé obce Vřesina, Dolní Lhota, Budišovice, Paskov, Vratimov, Řepiště, Václavovice, Šenov, Petřvald, Rychvald, Bohumín – Záblatí, Klimkovice, Hlučín, Ludgeřovice, Markvartovice, Šilheřovice. Cílem všech těchto projektů je obnova vozového parku DPO – prostřednictvím modernizace vozového parku zkvalitnit dopravní infrastrukturu veřejné hromadné dopravy, snížit emise z dopravy, zajistit dostupnost MHD pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, a přispět tak ke zvýšení regionální mobility a zajištění maximální ekologizace veřejné hromadné dopravy.

Projektem, který byl realizován Dopravním podnikem Ostrava a.s. v období let 2018 - 2020 z Operačního programu Doprava s názvem „Rekonstrukce tramvajové trati včetně výstavby nových tramvajových mostů na ul. Výškovická, Ostrava“, byl součástí komplexního projektu „Silnice III/4787 Ostrava ulice Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4“, jenž byl rozdělen na dvě části. Druhá část projektu, byla realizována Moravskoslezským krajem jako stavebníkem. Předmětem projektu byla výstavba dvou tramvajových mostů (jednoho přes dráhu ČD a jednoho přes silnici I/11- Rudnou), úprava železničního svršku a spodku tramvajové trati, přeložka tramvajových trakčních kabelů, úprava tramvajového trolejového vedení a ovládání výhybek a související vyvolané investice jako provozování tramvajové dopravy po provizoriích během výstavby nových mostů, signalizace provizorního jednokolejného úseku tramvajové tratě. Projekt byl realizován z důvodu špatného technického stavu mostů a nedostatečné dopravní kapacity dnešní ulice Výškovická ovlivňující plynulost, bezpečnost a komfort automobilové i tramvajové jízdy. V neposlední řadě jeho realizace vedla také k modernizaci infrastruktury tramvajové trati. Délka modernizované tramvajové tratě je 411 metrů - 0,41 km dvojkolejně. Nerealizace projektu by měla zásadní negativní dopad na obyvatelstvo nejlidnatější části Ostravy, jak z pohledu silniční, tak i tramvajové dopravy.

Dalšími důležitými akcemi, které Dopravní podnik Ostrava a.s. realizoval v rámci Operačního programu Doprava, jsou například následující projekty: Projekt „ITI-Zvyšování rychlosti tramvajové dopravy v DPO“, který řešil modernizaci trakčního vedení ve čtyřech úsecích, modernizaci tří výhybek tramvajové sítě a jedné kolejové křižovatky v Ostravě, díky kterému došlo k postupnému zvyšování traťové rychlosti. Zvýšení rychlosti tramvají má dvě roviny - zvýšení rychlosti na širé trati a zvýšení rychlosti průjezdu přes kolejové konstrukce (výhybky). Realizací projektu došlo k modernizaci tramvajové sítě, zrychlení provozu.

Projekt „ITI - Modernizace tramvajových tratí DPO“ byl zaměřen na modernizaci tramvajových tratí v Ostravě na 7 traťových úsecích a rekonstrukce souvisejících zastávek městské hromadné dopravy, které byly přebudovány na bezbariérové. Tento projekt byl realizován za účelem zkvalitnění stávající dopravní infrastruktury, zvýšení komfortu a bezpečnosti cestujících a snížení negativních účinků z provozu tramvajové tratě. Projekt „ITI-Modernizace trakčních měníren DPO“ se zabýval modernizací technologického vybavení 6 měníren Martinov, Výškovice, Pošta, Sokolská, Sad Boženy Němcové a Kunčice a rekonstrukce vlastních objektů měníren za účelem zkvalitnění stávající tramvajové a trolejbusové infrastruktury.

V letech 2017 - 2018 Dopravní podnik Ostrava a.s. díky 4 projektům s názvem „Obnova vozového parku MHD v DPO I. – IV.“ rozšířil vozový park o několik moderních bezemisních a nízkoemisních vozidel jako jsou trolejbusy, elektrobusy a středněkapacitní tramvaje. Tato vozidla byla pořízena v rámci „Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020“, výzvy č. 20. Nově pořízená vozidla obsluhují lokality Hranečník, Klimkovice, Poruba a Ostrava – Jih. Realizované projekty jsou v souladu s Integrovaným plánem mobility Ostrava z roku 2015. Městská hromadná doprava v Ostravě je zařazena do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS a je zajišťována Dopravním podnikem Ostrava a.s., který se snaží kontinuálně obnovovat a rozšiřovat vozový park. Občanům Ostravy a jejím návštěvníkům tím poskytuje kvalitnější služby, pro které se stane cestování veřejnou hromadou dostupnější a pohodlnější. Projekty jsou taktéž v souladu s Koncepcí rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostrava. Pořízením nízkoemisních a bezemisních vozidel dojde ke zlepšení kvality ovzduší. Věříme, že zkvalitňování služeb povede ke zvýšení poptávky po veřejné hromadné dopravě, a tím ke snížení využívání individuální dopravy, která významným způsobem znečišťuje ovzduší.

Dopravní podnik Ostrava a.s. dále v rámci „Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020“, výzvy č. 22 úspěšně realizoval projekt zaměřený na „Odbavení cestujících ve vozidlech MHD v DPO prostřednictvím bezkontaktních bankovních platebních karet“, jehož smyslem bylo rozšíření odbavovacího systému ve vozidlech MHD společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. o systém odbavení pomocí bezkontaktních bankovních karet a také pořízení nového vybavení pro revizory společně s tvorbou potřebného softwarového řešení.

Realizovali jsme rovněž projekt s názvem „Obnova referentských vozidel v DPO“, jehož předmětem byla obnova vozového parku referentských vozidel žadatele Dopravního podniku Ostrava a.s. (DPO) pořízením nových referentských vozidel v souladu s cílem vyhlášené 13. výzvy Národního programu Životní prostředí, kterým je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí zejména snížením emisí z dopravy a snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem. Hlavním záměrem projektu je především pokračovat v nastaveném procesu obnovy vozového parku DPO a také ve snižování emisních limitů provozováním ekologických vozidel. Na tento projekt plynule navazujeme dalším pokračováním a to v podobě aktuálně realizovaného projektu „Obnova referentských vozidel v DPO II.“ v rámci vyhlášené výzvy 11/2018, díky kterému bychom chtěli pořídit další nová referentská vozidla. Další informace o projektech, které aktuálně Dopravní podnik Ostrava a.s. realizuje, naleznete níže.

Předmětem projektu je modernizace tramvajových tratí v Ostravě na 7 traťových úsecích a rekonstrukce souvisejících zastávek městské hromadné dopravy, které budou přebudovány na bezbariérové. Tento projekt je realizován za účelem zkvalitnění stávající dopravní infrastruktury, zvýšení komfortu a bezpečnosti cestujících a snížení negativních účinků z provozu tramvajové tratě.

Předmětem projektu „Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa“ je výstavba vodíkové plnící stanice. Uvedené je první etapou projektu. Plnící stanice bude sloužit pro veřejnost a sekundárně bude využita Dopravním podnikem Ostrava a.s. a veřejným dopravcem disponujícím příslušným závazkem vůči Moravskoslezskému kraji. Projekt řeší ekologizaci dopravy, snížení ekologické zátěže.

Předmětem projektu je pokračování v trendu obnovy vozového parku referentských vozidel žadatele Dopravního podniku Ostrava a.s. (DPO) pořízením nových referentských vozidel v souladu s cílem vyhlášené Výzvy č. 11/2018 Národního programu Životní prostředí, kterým je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí zejména snížením emisí z dopravy a snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem. Hlavním záměrem projektu je především pokračovat v nastaveném procesu obnovy vozového parku DPO a také ve snižování emisních limitů provozováním ekologických vozidel. Projekt koresponduje s dlouhodobými cíli společnosti, zejména s koncepcí čisté mobility.

Podstatou projektu je provést taková úsporná opatření, která trvale sníží energetickou náročnost budovy Střediska trolejbusy DPO. Ze zpracované projektové dokumentace a energetického posudku bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, náhrada střešních světlíků a rekonstrukce osvětlovací soustavy hal I. - IV. Realizací projektu dojde k trvalé úspoře energie na vytápění oproti výchozímu stavu o 36,87 %.

Předmětem projektu je modernizace vozového parku DPO nákupem 12 ks vozidel, z toho 1 ks velkokapacitní tramvaje, 3 ks 12m trolejbusů, 5 ks 12m autobusů na CNG a 3 ks 12m elektrobusů za účelem maximální ekologizace MHD. Všechna nově pořizovaná vozidla budou bezbariérová.