Podněty - dotazy, pochvaly, stížnosti (reklamace)

Správce Vašich osobních údajů?

Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen DPO), sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, IČO 61974757, Vás jako správce níže informuje o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováním v rámci vyřizování podnětů.

Účel, právní základ a zpracovávané osobní údaje?

Poskytnuté osobní údaje (z vyplněného elektronického formuláře, zaslané e-mailem, datovou zprávou nebo v listinné podobě či sdělené v rámci telefonického hovoru) slouží pro účely zpracování zasílaného podnětu a pro zaslání odpovědi či jiné reakce. Osobní údaje jsou nezbytné pro splnění uvedených účelů a zákonnost zpracování je spatřována ve čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušenísměrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce. Pokud nám povinné osobní údaje nutné pro zpracování a vyřízení Vašeho podnětu odmítnete sdělit, není možné se Vaším podnětem zabývat a vyrozumět Vás o způsobu jeho vyřízení.

Vaše osobní údaje zpracováváme v minimálně potřebném rozsahu - jméno, příjmení a e-mailová adresa (identifikační a kontaktní), případně v rozsahu dalších nepovinných osobních údajů (telefonní číslo, kontaktní adresa aj.) nebo které ve svých podnětech uvedete.

Jak dlouho budeme Vaše data uchovávat?

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje, které zpracovává za výše uvedeným účelem po dobu vyřizování podnětu a poté po dobu maximálně 2 let (správce má v daném případě oprávněný zájem na uchování těchto osobních údajů i po vyřízení podnětu z důvodu ochrany svých práv pro případ potencionálních právních nároků, soudních sporů a jiných řízení. Po uplynutí této doby (popř. po splnění archivačních lhůt) má správce povinnost osobní údaje zlikvidovat. Tím není dotčeno právo zpracovávat osobní údaje z důvodu ochrany právních nároků.

Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vám náleží příslušná práva (dle čl. 15 – 22 nařízení EU 2016/679):
(i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech.

S právním základem oprávněný zájem máte také právo vznést námitku.

Další informace ohledně zpracování osobních údajů a přístupu k nim (Vaše práva) jsou zveřejněny v souladu s obecným nařízením v příslušné sekci Ochrana osobních údajů (GDPR).

Jak jsou zabezpečeny Vaše osobní údaje?

Máme vytvořenu řadu technických a organizačních bezpečnostních opatření a postupů k zajištění bezpečnosti Vašich údajů, která pravidelně kontrolujeme a aktualizujeme. Používáme bezpečnostní prvky jako firewall a řízené přístupy k informacím apod. Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Zároveň jsou v našich budovách zajištěna přísná pravidla fyzické bezpečnosti.

DPO si vyhrazuje právo na aktualizace tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.