Zavedení a modernizace odbavovacích a palubních systémů MHD v Ostravě

Realizací projektu došlo k pořízení odbavovacího a palubního systému pro všechna vozidla MHD společnosti DPO. Nový odbavovací systém je založen na použití čipových bezkontaktních karet a modernizaci palubního systému. Došlo k instalaci GPS modulu pro sledování polohy vozidel, k automatickému vyhlašování zastávek, došlo k rozšíření dispečerských aplikací o mapové podklady a monitorování vozidel.

 • 124,7 Hodnota projektu celkem mil. Kč
 • 97,1 Dotace mil. Kč
 • 10/2016 Ukončení

Pořízení dopravních prostředků MHD v DPO

Realizací projektu došlo k modernizaci drážních vozidel DPO pořízením dopravních prostředků v letech 2014 a 2015. Pořízeno bylo 12 ks nových trolejbusů (z toho 6 ks 12metrových a 6 ks 18metrových) od dodavatele ŠKODA ELECTRIC, a.s. a také byly pořízeny 3 ks 12metrových rekonstruovaných trolejbusů od společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. V rámci projektu bylo rekonstruováno 12 ks krátkých tramvají VarioLFR.S, dodavatelem rekonstrukcí byla společnost PRAGOIMEX a.s. Všechna nová vozidla jsou bezbariérová, v případě rekonstruovaných tramvají je podíl nízkopodlažní plochy min 35%, u nakoupených rekonstruovaných trolejbusů je podíl nízkopodlažní plochy 60,6%. Cílem projektu bylo především zkvalitnění služeb pro cestující MHD v Ostravě a zvýšení komfortu a dostupnosti veřejné hromadné dopravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

 • 378,4 Hodnota projektu celkem mil. Kč
 • 151,4 Dotace mil. Kč
 • 10/2016 Ukončení

Modernizace zastávek Kino Luna

Realizací projektu došlo k rekonstrukci tramvajových a autobusových nástupišť na zastávkách Kino Luna v Ostravě-Zábřehu, rekonstrukci chodníků, sanaci kanalizace, sadovým úpravám, úpravě veřejného osvětlení a tramvajového kolejiště a přeložce vedení, vybudování přístřešků a úpravě přechodů pro chodce, bezbariérovým úpravám nástupišť pro snadnější dostupnost osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Stavební práce v rámci projektu probíhaly v období od května do srpna 2015. Realizátorem stavební části projektu byla společnost EUROVIA CS, a.s.

 • 32,7 Hodnota projektu celkem mil. Kč
 • 16,8 Dotace mil. Kč
 • 8/2016 Ukončení

Rekonstrukce zastávek Městský stadion a Sport Aréna na ulici Závodní

Hlavním účelem stavby bylo vybudování nových tramvajových nástupišť na ul. Závodní, v místě stávajících tramvajových zastávek Sport Aréna a Městský stadion a zřízení odbočovacího pruhu vlevo na parkoviště u sport Arény. Součástí projektu bylo vybudování samostatné cyklostezky podél chodníku před areály Městského stadionu a Vítkovice Machinery Group. V rámci realizace projektu došlo rovněž k rekonstrukci chodníků a vozovky. Realizátorem stavební části projektu byla společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Stavební práce v rámci projektu probíhaly v období od května do října 2015.

 • 44,7 Hodnota projektu celkem mil. Kč
 • 33,7 Dotace mil. Kč
 • 10/2016 Ukončení

Rekonstrukce tramvajových nástupišť Václava Jiřikovského – bezbariérový nástup do vozidla

Projekt byl zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města. Hlavním účelem projektu byla rekonstrukce nástupišť na tramvajové zastávce Václava Jiřikovského (dříve Dubina). Tramvajová zastávka je situována v okrajové části Statutárního města Ostravy a slouží pro nástup a výstup obyvatelů bydlících na sídlišti Dubina v tramvajové zastávce Václava Jiřikovského. Stávající uspořádání bylo zhlediska bezbariérového řešení nevyhovující a povrch nástupišť byl poškozený, což mělo vliv na bezpečnost cestujících. Realizací projektu došlo k úpravě povrchu nástupišť a výškové úpravě nástupišť. Realizátorem stavební části projektu byla společnost EUROVIA CS, a.s., rekonstrukce nástupišť na uvedené tramvajové zastávce probíhala v období září až listopad 2015.

 • 2,5 Hodnota projektu celkem mil. Kč
 • 1,3 Dotace mil. Kč
 • 4/2016 Ukončení

Rekonstrukce tramvajových nástupišť A. Poledníka, Dům energetiky, J. Kotase, Obchodní centrum

Předmětem projektu byla rekonstrukce stávajících nástupišť tramvajových zastávek A. Poledníka, Dům energetiky, J. Kotase, Obchodní centrum, které nevyhovovaly bezpečnosti pro cestující MHD a nebyly přizpůsobeny především pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace z hlediska bezbariérovosti. Všechny čtyři tramvajové zastávky jsou velmi frekventované a nacházejí se v lokalitách v blízkosti obytných zástaveb, občanské vybavenosti v kombinaci s bydlením. V rámci stavebních úprav zastávek Obchodní centrum, A. Poledníka byla výška nástupních hran nástupišť upravena na 24 cm nad temenem kolejnice. Na zastávkách J. Kotase a Dům energetiky je pak tato výška nově upravena na 20 cm nad temenem kolejnice. Stávající dosluhující povrchy nástupišť byly nahrazeny novými plochami ze zámkové dlažby o tloušťce 8 cm s prvky zajišťujícími orientaci slabozrakých osob. Realizaci těchto stavebních úprav zajišťovaly na základě výsledků výběrových řízení stavební společnosti EUROVIA CS, a.s. na zastávkách A. Poledníka, Dům energetiky a Obchodní centrum a FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. na zastávce J. Kotase. Realizační část stavebních úprav probíhala v období od září do listopadu 2015.

 • 6,5 Hodnota projektu celkem mil. Kč
 • 4,7 Dotace mil. Kč
 • 9/2016 Ukončení

Obnova vozového parku MHD autobusy

Projekt naší společnosti "Obnova vozového parku MHD autobusy", naplňující podmínky ROP NUTS II Moravskoslezsko pro oblast podpory 1.3. Rozvoj dopravní obslužnosti, dílčí oblast podpory 1.3.2. Nákup dopravních prostředků veřejné dopravy včetně specifického vozového parku, byl vybrán jako projekt úspěšného žadatele o dotaci. Z celkových výdajů projektu ve výši 327 mil Kč byla výše dotace 96 mil Kč.

 • Název projektu:  Obnova vozového parku MHD autobusy
 • Žadatel:  Dopravní podnik Ostrava a.s.
 • Poskytovatel dotace:  Strukturální fondy EU, Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko
 • Datum ukončení projektu:  29. 4. 2013
 • Předmět projektu:  Pořízení 55 ks nízkopodlažních ekologických autobusů.

Renovace vozového parku drážních vozidel

Projekt naší společnosti "Renovace vozového parku drážních vozidel", naplňující podmínky ROP Moravskoslezsko pro oblast podpory 1.3. Rozvoj dopravní obslužnosti, dílčí oblast podpory 1.3.2. Nákup dopravních prostředků veřejné dopravy včetně specifického vozového parku. Celkové rozpočtované náklady projektu jsou 703 mil Kč, dotace představuje 236 mil Kč.

 • Název projektu:  Renovace vozového parku drážních vozidel
 • Žadatel:  Dopravní podnik Ostrava a.s.
 • Poskytovatel dotace:  Strukturální fondy EU, Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko
 • Datum ukončení projektu:  29. 3. 2013
 • Předmět projektu:  Pořízení 10 ks trolejbusů, 1 velkokapacitní tramvaje, rekonstrukce 23 tramvají.