Předmětem projektu je modernizace technologického vybavení 6 měníren Martinov, Výškovice, Pošta, Sokolská, Sad Boženy Němcové a Kunčice a rekonstrukce vlastních objektů měníren za účelem zkvalitnění stávající tramvajové a trolejbusové infrastruktury.

Hlavní aktivitou projektu je "modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu", tj. modernizace trolejbusové sítě na území města Ostravy, a to prostřednictvím rekonstrukce a modernizace technologického vybavení šesti měníren a vlastních objektů měníren. Budovy i technologie předmětných měníren byly před zahájením projektu zastaralé, pocházely z 60. - 80. Let, byly již za dobou své životnosti a nevyhovovaly požadavkům na moderní tramvajový a trolejbusový provoz ani potřebám MHD v Ostravě. Vyžadovaly značnou údržbu a v době jejich výpadků bylo nutné vyslat servisní techniky k opětovnému zprovoznění. Jejich provoz generoval zátěž pro životní prostředí (transformátory s olejovým provozem). Vedlejší aktivitou projektu je projektová příprava (projektové dokumentace), zpracování žádosti o dotaci včetně povinných příloh, zadávací řízení, povinná publicita projektu. Po fyzické realizaci bude následovat předání do trvalého předání užívání. Projekt bude ukončen uvedením do trvalého užívání poslední z šesti měníren.

Projekt bude spolufinancován v rámci Operačního programu Doprava z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, v rámci Výzvy 57 Operačního programu Doprava, SC 1.4. - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci.

Operační program Doprava