Projekt řeší modernizaci trakčního vedení v čtyřech úsecích, modernizaci tří výhybek tramvajové sítě a jedné kolejové křižovatky v Ostravě, díky kterému dojde k postupnému zvyšování traťové rychlosti.

Zvýšení rychlosti tramvají má dvě roviny - zvýšení rychlosti na širé trati a zvýšení rychlosti průjezdu přes kolejové konstrukce (výhybky).

Hlavní aktivitou projektu je "modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu", tj. modernizace tramvajové sítě na území města Ostravy, a to prostřednictvím rekonstrukce a modernizace 4 tramvajových úseků (Traťový úsek Zárubek – Hranečník, Traťový úsek Kolonie Jeremenko - Vysoké pece, Traťový úsek Fričova – Zahrádky, Traťový úsek J. Kotase - V. Jiřikovského ) výhybky 5-12 a kolejové kombinace 5-18, 5,19 a K58. Předmětné úseky byly před zahájením realizace projektu zastaralé a neumožńovaly výšší průjezdní rychlost a již nevyhovovaly požadavkům na moderní tramvajový provoz.

Vedlejší aktivitou projektu je projektová příprava (projektové dokumentace), zpracování žádosti o dotaci včetně povinných příloh, zadávací řízení, povinná publicita projektu. Po fyzické realizaci bude následovat předání do trvalého předání užívání. Projekt bude ukončen uvedením do trvalého užívání realizaci posledního úseku.

Projekt bude spolufinancován v rámci Operačního programu Doprava z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, v rámci Výzvy 57 Operačního programu Doprava, SC 1.4. - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci.

Operační program Doprava