Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, odvolání, stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

 • Pokud písemné žádosti nebylo třeba jen zčásti vyhověno, vydá o tom Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále také jen "poskytovatel") ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o"odmítnutí žádosti, příp. části žádosti.
 • Nestanoví-li zákon o svobodném přístupu k informacím jinak, použije se správní řád:
  • pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti
  • pro odvolací řízení
  • v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení
  Dále se použijí ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a ust. § 178; v ostatním se správní řád nepoužije.
 • Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti se podává na podatelnu či přímo kanceláři generálního ředitele (Masarykovo náměstí 3090/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava). Dopravní podnik Ostrava a.s. může o odvolání sám rozhodnout tak, že mu v plném rozsahu vyhoví. Nerozhodne-li v rámci autoremedury Dopravní podnik Ostrava a.s. o vyhovění odvolání v plném rozsahu, předloží odvolání spolu se spisovým materiálem Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 • Stížnost na postup poskytovatele při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ust. § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen "stížnost") se podává na podatelnu (Masarykovo náměstí 3090/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava). Je-li stížnost podána ústně a nelze ji vyřídit ihned, sepíše se o ní písemný záznam.
  Stížnost se spolu se spisovým materiálem předloží Úřadu pro ochranu osobních údajů do 7 dnů ode dne jejího podání, pokud v této lhůtě nebude stížnosti zcela vyhověno tím, že požadovaná informace nebo konečná licenční nabídka bude poskytnuta, nebo nebude-li vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti.“