o činnosti Dopravního podniku Ostrava a.s. v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o informacích") se předkládá tato výroční zpráva za rok 2009 o činnosti Dopravního podniku Ostrava a.s. (dále také jen "DPO") v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích.

 1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
  1. počet podaných žádostí o informace: 1
  2. počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutím: 0
 3. údaje o soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání:
  1. opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: nebylo vedeno žádné soudní řízení
  2. přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech dle zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: žádné výdaje nevznikly
 4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: nebyly poskytnuty žádné výhradní licence
 5. údaje o stížnostech podaných na postup při vyřizování žádostí o informace (dále jen "stížnost"):
  1. počet podaných stížností: 0
  2. důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: ---
 6. další informace vztahující se k vyřizování žádostí o poskytnutí informace:
  1. žádná žádost nebyla zcela vyřízena odkazem na zveřejněnou informaci
  2. žádná žádost nebyla poskytnuta za finanční úhradu
  3. nejčastěji se žádosti o poskytnutí informace vztahovaly k:
   - byla podána jediná žádost v souvislosti s realizací projektu elektronické jízdenky.

Tato výroční zpráva je zveřejněna ve výtisku Výroční zprávy Dopravního podniku Ostrava a.s. za rok 2009 a způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na internetové adrese www.dpo.cz.