o činnosti Dopravního podniku Ostrava a.s. v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o informacích") se předkládá tato výroční zpráva za rok 2010 o činnosti Dopravního podniku Ostrava a.s. (dále také jen "DPO") v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích.

 1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
  1. počet podaných žádostí o informace: 13
  2. počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutím: žádné
 3. údaje o soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání:
  1. opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: nebylo vedeno žádné soudní řízení
  2. přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech dle zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: žádné výdaje nevznikly
 4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: nebyly poskytnuty žádné výhradní licence;
 5. údaje o stížnostech podaných na postup při vyřizování žádostí o informace (dále jen "stížnost"):
  1. počet podaných stížností: 3
  2. důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
   1. v prvním případě nadřízený orgán postup povinného subjektu potvrdil (ve věci dodržení zákonné lhůty pro poskytnutí informace a povinnosti disponovat požadovanou informací – zisková přirážka třetího subjektu),
   2. v druhém případě nadřízený orgán postup povinného subjektu částečně potvrdil (ve věci poskytnutí stanovisek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže) a částečně přikázal vyřídit žádost o poskytnutí informace znovu (ve věci odkázání na zveřejněné informace a poskytnutí informace (názoru), jehož existenci lze dovodit ze spisového materiálu),
   3. v třetím případě je stížnost stále ještě v řízení u nadřízeného orgánu povinného subjektu (ve věci administrativní chyby v odpovědi na žádost, prodloužení lhůty pro poskytnutí požadovaných informací a rozsahu poskytnutých informací).
 6. další informace vztahující se k vyřizování žádostí o poskytnutí informace:
  1. žádná žádost nebyla zcela vyřízena odkazem na zveřejněnou informaci,
  2. jedna žádost byla částečně odmítnuta a ve své zbývající části byly informace poskytnuty za finanční úhradu (vyplnění dotazníku týkající se využívání nevýrobních činností a služeb),
  3. jedna žádost byla odložena z důvodu neuhrazení požadované finanční úhrady (poskytnutí výše částek daně z přidané hodnoty obsažených ve fakturách za služby a výkony).
  4. nejčastěji se žádosti o poskytnutí informace vztahovaly k: restrukturalizaci povinného subjektu.