Obsah

I. Úvodní ustanovení

 1. Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen „Poskytovatel) je provozovatel městské hromadné dopravy, který svým zákazníkům, mimo jiné, zprostředkovává rovněž možnost hromadného objednání jízdenek, respektive přepravy většího množství osob (dále také jen „Služba“), a to na základě unikátního identifikátoru.
 2. Zákazníkem Poskytovatele se dle těchto Všeobecných obchodních podmínek pro objednání hromadných jízdenek (dále jen „VOP“) myslí pouze právnická osoba, která u Poskytovatele danou službu poptává.
 3. Tyto VOP se řídí ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 4. Pokud z kontextu těchto VOP jednoznačně neplyne něco jiného:
  1. nadpisy slouží pouze pro snazší orientaci a při výkladu těchto VOP se k nim nepřihlíží;
  2. slova použitá v jednotném čísle zahrnují i číslo množné a naopak a slova vyjadřující určitý rod zahrnují i ostatní rody;
  3. odkazy na „osobu“ zahrnují i právnické osoby a společnosti a určitá osoba zahrnuje její právní nástupce a přípustné postupníky; a
  4. odkazy na Články, Úvodní ustanovení a Přílohy jsou odkazy na články, úvodní ustanovení a přílohy těchto VOP.

II. Objednávka a uzavření smlouvy o přepravě

 1. Zákazník je povinen učinit objednávku prostřednictvím e-mailu anebo využít objednávkový formulář dostupný na https://www.dpo.cz/sluzby/hromadna-jizdenka.html.
 2. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto VOP a projevuje s jejich obsahem výslovný a bezpodmínečný souhlas. VOP představují nedílnou součást smlouvy. V případě, že zákazník připojí k objednávce jakékoliv protinávrhy, vzniká smluvní vztah až v okamžiku výslovného potvrzení těchto protinávrhů poskytovatelem.
 3. Objednávku lze uskutečnit nejdříve 120 kalendářních dnů a nejpozději 14 kalendářních dnů před samotným uskutečněním hromadné přepravy, přičemž objednávka je do doby uzavření smlouvy považována za nezávaznou. Poskytovatel potvrdí přijetí objednávky elektronicky (e-mailem) nebo písemně na uvedenou adresu zákazníka. Objednávku Služby lze bez sankcí odvolat (zrušit) do okamžiku uzavření dané smlouvy o přepravě.
 4. Objednávku lze uskutečnit pouze v případě, že požadovaný rozsah je stanoven v minimálním počtu 20 přepravovaných osob.
 5. Objednávka musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
  1. identifikační údaje Poskytovatele (údaje podle obchodního rejstříku včetně spisové značky, sídla, IČO, DIČ, případně údaje podle jiné evidence);
  2. informace o bankovním spojení Poskytovatele;
  3. identifikační údaje zákazníka (údaje podle obchodního rejstříku včetně spisové značky, sídla, IČO, DIČ, případně údaje podle jiné evidence);
  4. jméno a podpis oprávněné osoby za zákazníka k uskutečnění objednávky; a
  5. jednoznačné určení Služby, včetně jejího rozsahu a termínu poskytnutí;
 6. Dojde-li kdykoliv za trvání smluvního vztahu založeného objednávkou a/nebo těmito VOP ke změně identifikačních údajů kterékoliv ze smluvních stran, je tato strana povinna informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu o změně těchto skutečností.

III. Práva a povinností smluvních stran

 1. Povinnostmi Poskytovatele při poskytování Služby jsou zejména:
  1. poskytnout zákazníkem objednanou přepravu, za dohodnutých podmínek, řádně a v nejvyšším možném standardu,
  2. chovat se k zákazníkovi zdvořile a dodržovat zásady slušného chování po celou dobu poskytování Služby;
  3. dodržovat pravidla silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu a pravidla provozu na dráze podle zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách.
 2. Povinnostmi zákazníka při využívání poskytnutí Služby jsou zejména:
  1. řídit se pokyny Poskytovatele, týkajícími se bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,
  2. prokázat se platným jízdním dokladem dle podmínek stanovených ve smlouvě o přepravě,
  3. řídit se smluvními ujednáními, smlouvou o přepravě, uzavřenou mezi Poskytovatelem a zákazníkem,
  4. zaplatit Poskytovateli smluvní cenu přepravy dle uzavřené smlouvy o přepravě,
  5. řídit se pravidly dle Tarifu pro přepravu cestujících Dopravního podniku Ostrava a.s. a Smluvními přepravními podmínkami Dopravního podniku Ostrava a.s., smlouvou o přepravě nestanovenými.
 3. Během poskytování Služby, zprostředkované ve vozidlech Poskytovatele, je zakázáno zejména:
  1. kouřit, požívat alkoholické nápoje či omamné a psychotropní látky;
  2. chovat se hrubě a obtěžovat řidiče nepřiměřeným hlukem či zápachem;
  3. zasahovat řidiči jakkoli do řízení vozidla;
  4. znemožňovat řidiči řádné řízení vozidla;
  5. vyhazovat z vozidla jakékoli předměty.
 4. V případě porušení zákazu uvedeného v předchozím odstavci, je řidič Poskytovatele oprávněn vykázat zákazníka z přepravy, viz Smluvní přepravní podmínky Dopravního podniku Ostrava a.s.
 5. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy o přepravě:
  1. pokud se ukáže, že Poskytovatel nemá potřebnou odbornou způsobilost a odpovídající oprávnění k poskytnutí přepravních služeb dle objednávky nebo pokud tuto způsobilost ztratí,
  2. pokud Poskytovatel poskytuje službu v rozporu se smlouvou o přepravě nebo VOP a nedojde-li k nápravě takového porušení neprodleně po obdržení písemného oznámení zákazníkem o tomto porušení s výzvou ke sjednání nápravy,
  3. pokud bylo vůči Poskytovateli jako dlužníkovi zahájeno insolvenční řízení.

IV. Cena a platební podmínky

 1. Předpokládaná cena Služby je sdělena po učinění poptávky Služby zákazníkem, tj. po vyplnění objednávkového formuláře.
 2. Předpokládaná cena Služby je sdělena, doručena zákazníkovi zpravidla do 3 pracovních dnů od uskutečnění poptávky.
 3. Předpokládaná cena Služby není považována za cenu konečnou. Konečná cena je stanovena výlučně v ujednané smlouvě o přepravě.
 4. Poskytovatel je oprávněn požadovat uhrazení zálohy, jež musí být uhrazena před poskytnutí Služby, a to dle dohody smluvních stran.
 5. Poskytovatel je oprávněn pro úhradu konečné ceny Služby stanovit způsob úhrady bezhotovostním způsobem.

V. Ochrana osobních údajů

 1. Zpracování a ochrana osobních údajů, které jste nám v souladu s těmito VOP poskytli, se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na našem webu www.dpo.cz v sekci Ochrana osobních údajů (GDPR) a podrobnější informace k tomuto zpracování osobních údajů naleznete zde. Vámi uvedené informace jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem Poskytovatele, jinak nelze zajistit poptávanou Službu. Právním základem je plnění smlouvy. Přijetím těchto VOP rovněž potvrzujete, že jste si naše zásady ochrany osobních údajů přečetli a rozumíte jim.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění s tím, že zákazník se zavazuje sledovat internetovou adresu www.dpo.cz, na které je vždy uvedeno aktuální znění VOP. V případě, že zákazník nebude s novým zněním VOP souhlasit, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy k uveřejnění nového znění VOP došlo.
 2. Pro vztah mezi Poskytovatelem a zákazníkem platí výlučně smlouva o přepravě. Skutečnosti neupravené smlouvou o přepravě se řídí těmito VOP, Tarifem pro přepravu cestujících Dopravního podniku Ostrava a.s. a Smluvními přepravními podmínkami Dopravního podniku Ostrava a.s.
 3. Smlouva není smlouvou uzavíranou v běžném obchodním styku s větším počtem osob ve smyslu ustanovení § 1752 občanského zákoníku. Strany tímto prohlašují, že měly skutečnou příležitost obsah smlouvy, včetně jejích základních podmínek, ovlivnit a nejedná se tak o smlouvu uzavíranou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. občanského zákoníku.
 4. Smlouva se řídí občanským zákoníkem i v případě, že je zákazník zahraniční osobou.
 5. Zákazník není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti ze smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti ze smlouvy (včetně smlouvy jako celku) na jakoukoliv jinou osobu i bez souhlasu zákazníka. Pro případ postoupení smlouvy smluvní strany vylučují právo zákazníka podle ustanovení § 1899 občanského zákoníku v souvislosti s takovým postoupením smlouvy. Postoupení této smlouvy nebo jakékoliv její části zákazníkem je vůči Poskytovateli účinné ode dne účinnosti písemného souhlasu Poskytovatele s takovýmto postoupením. Postoupení smlouvy nebo jakékoliv její části je vůči zákazníkovi účinné okamžikem, kdy bude zákazníkovi postoupení smlouvy oznámeno.
 6. Zákazník není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Poskytovatelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Poskytovatele za zákazníkem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za zákazníkem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce zákazníka za Poskytovatelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) bez dalšího. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
 7. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající ze smlouvy nebo jakékoliv ustanovení smlouvy a/nebo těchto VOP (včetně jakéhokoliv jejich Odstavce, Článku, věty nebo slova, jakož i včetně veškerých práv vyplývajících z těchto VOP jako nedílné součásti smlouvy) je nebo se stane neplatným a/nebo zdánlivým, pak taková neplatnost a/nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení smlouvy. Strany nahradí tento neplatný a/nebo zdánlivý závazek takovým novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jeho předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku.
 8. Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny ve smlouvě a v těchto VOP. Strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe stran, které ze smlouvy a/nebo z těchto VOP výslovně nevyplývají.
 9. Poskytovatel je povinen uhradit zákazníkovi pouze škody způsobené zákazníkovi porušením některé z povinností stanovených ve smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/nebo hrubé nedbalosti. Zákazník se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobené neplatností smlouvy a/nebo těchto VOP Poskytovatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti.
 10. Zákazník na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
 11. V případě jakýchkoli sporných záležitostí se obě smluvní strany zavazují pokusit se nalézt smírné řešení nejprve vzájemnou domluvou. Pokud to není možné, bude záležitost předložena k rozhodnutí věcně příslušnému soudu v České republice sídlícímu v místě sídla Poskytovatele a bude se řídit právem České republiky.
 12. Tyto VOP jsou platné od 1. 11. 2020.