o činnosti Dopravního podniku Ostrava a.s. v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), se předkládá tato výroční zpráva za rok 2015 o činnosti Dopravního podniku Ostrava a.s. (dále také jen „DPO“) v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích.

 1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
  1. počet podaných žádostí o informace: 18
  2. počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
   • zcela byla odmítnuta 1 žádost,
   • z části byly odmítnuty 2 žádosti.
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutím: žádné
 3. údaje o soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání:
  1. opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: nebylo vedeno žádné soudní řízení
  2. přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech dle zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: žádné výdaje nevznikly
 4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: nebyly poskytnuty žádné výhradní licence;
 5. údaje o stížnostech podaných na postup při vyřizování žádostí o informace (dále jen "stížnost"):
  1. počet podaných stížností: žádné
  2. důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: ---
 6. další informace vztahující se k vyřizování žádostí o poskytnutí informace:
  nejčastěji se žádosti o poskytnutí informace vztahovaly k provozování MHD