Dopravní podnik Ostrava a.s., odbor kolejová vozidla nabízí soubor 12 tramvajových vozů T3, 2 tramvajové vozy T6A5 a jeden vůz K2 viz tabulka níže, k odprodeji za celkovou vyvolávací cenu 1 995 700 Kč.

Bližší informace vám poskytne Ing. Petr Tomala. Kontakt: tel.: +420 602 509 232; e-mail: petr.tomala@dpo.cz.

V případě zájmu je možno dohodnout prohlídku nabízených vozidel.

Ev. č. Typ vozu Zařazen do provozu Vozové km
k 4. 2. 2019
Poslední údržba Minimální cena (Kč) Poznámka
902T3 Zrychlovač19822 331 604SP 23. 4. 2020109 440Stav dle fotodokumentace
914T3 Zrychlovač19832 094 136SP 11. 6. 202038 750Vůz vytěžen na náhradní díly [foto]
919T3 R.P.19832 224 558SP 7. 8. 2020118 890Stav dle fotodokumentace
947T3 R.P.19852 063 279SP 9. 12. 2019118 890Stav dle fotodokumentace
976T3 R.P.19852 003 225SP 4. 8. 2020109 190Stav dle fotodokumentace
990T3 Zrychlovač19871 618 326SP 14. 9. 2020139 320Stav dle fotodokumentace
999T3 Zrychlovač19871 644 505SP 3. 6. 2020129 890Stav dle fotodokumentace
1003T3 R.P.19871 951 894SP 11. 4. 2019113 880Stav dle fotodokumentace
1007T3 R.P.19871 964 838SP 28. 3. 2019112 720Stav dle fotodokumentace
1020T3 R.P.19871 807 470SP 19. 8. 2020132 500Stav dle fotodokumentace
1025T3 R.P.19871 898 748SP 27. 4. 2020114 900Stav odpovídá ujetým km
1027T3 R.P.19871 859 993SP 12. 2. 2020119 120Stav dle fotodokumentace
1127T6A519961 356 149SP 30. 4. 2020264 210Stav dle fotodokumentace
1129T6A519961 349 259SP 3. 4. 2020273 320Stav dle fotodokumentace
8210K21967  100 680původní ev.č. 802

Nabídka musí být vyhotovena a předložena v českém jazyce v jednom vyhotovení. Nabídka v souladu s podmínkami tohoto poptávkového řízení bude podepsána oprávněnou osobou zájemce. Nabídka se podává v uzavřených obálkách doporučeně poštou na adresu:
Dopravní podnik Ostrava a.s.,
odbor kolejová vozidla,
Poděbradova 494/2,
702 00 Ostrava,
nebo osobně v podatelně na adrese
Dopravní podnik Ostrava a.s.,
Poděbradova 494/2,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
a to v pracovních dnech od 9:00 do 12:00 a od 12:30 do 14:00 hodin.

Lhůta pro podání nabídek končí 1. 9. 2023 ve 12:00 hodin.

Obálka s nabídkou musí být uzavřená a označena nápisem: „Nabídka odkoupení 15 ks tramvají“. Na obálce musí být uvedena obchodní firma a adresa sídla nebo místa podnikání. Uzavřením obálky nebo obalu se rozumí opatření obálky resp. obalu na uzavření podpisem a případně razítkem zájemce, a to tak, aby obálku nebylo možné jakýmkoliv způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození výše uvedených ochranných prvků.

Cenová nabídka zájemce musí obsahovat:

  • nabídková cena za každý kus tramvaje v Kč bez DPH,
  • evidenční čísla tramvají, o něž má zájemce zájem (je možné nacenit libovolný počet tramvají),
  • název firmy, a zástupce firmy,
  • termín převzetí tramvajových vozidel, zajištění nakládky a odvozu tramvají (na náklady kupujícího).

Nabídky budou otevřeny za přítomnosti ředitele úseku technického Ing. Martina Chovance, vedoucího odboru kolejová vozidla Ing. Petra Tomaly a vedoucího středisek tramvají, pana Libora Dvořáčka a pana Radka Korába. Vyhodnocení proběhne formou porovnání cenových nabídek jednotlivých zájemců. Zadavatel se rozhodl vyhodnotit nabídky zájemců dle kritéria nejvyšší nabídková cena. Předmětem hodnocení bude jednotková cena za odkup jednotlivých kusů tramvají v Kč bez DPH. Zájemci budou o výsledku poptávkového řízení informování. Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení zrušit.

Vybranému zájemci bude předložena kupní smlouva a zálohová faktura. Zálohová faktura bude vystavena prodávajícím nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami. Nakládku a odvoz vozidel zajistí kupující na vlastní náklady.