Obsah

1 • Všeobecná ustanovení
2 • Vznik a splnění smlouvy o přepravě osob
3 • Jízdní doklad
4 • Placení jízdného a přirážek
5 • Přeprava dětských kočárků a jízdních kol
6 • Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace a přeprava osob na vozíku pro invalidy
7 • Vztahy mezi dopravcem a cestujícími
8 • Podmínky přepravy zavazadel a kol
9 • Přepravní kontrola
10 • Ostatní ustanovení
11 • Závěrečná ustanovení

1 Všeobecná ustanovení

1.1.
Smluvní přepravní podmínky jsou vydávány v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen „Přepravní řád“), ve znění pozdějších předpisů.

1.2.
Smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou přepravu cestujících a zavazadel u Dopravního podniku Ostrava a.s. (dále jen „dopravce“) na území integrovaného dopravního systému ODIS (dále jen „ODIS) a stanovují podmínky pro přepravu, odpovědnost dopravce a práva a povinnosti cestujících.

1.3.
Cestující je na základě uzavřené přepravní smlouvy povinen dodržovat podmínky Přepravního řádu, těchto Smluvních přepravních podmínek a Tarifu pro přepravu cestující vydaného Dopravním podnikem Ostrava a.s.

1.4.
Řidič nebo jiná pověřená osoba dopravce vybavená kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy.

1.5.
Dopravce informuje cestující o dopravě a jejich změnách ve veřejných sdělovacích prostředcích, zastávkových zařízeních, dopravních prostředcích městské hromadné dopravy a na internetu.

2 Vznik a splnění smlouvy o přepravě osob

 1. není-li vozidlo plně obsazeno (o obsazení vozidla rozhoduje řidič),
 2. splňuje-li tarifní podmínky pro přepravu cestujících (platný jízdní doklad),
 3. splňuje-li ustanovení Přepravního řádu a Smluvních přepravních podmínek.

2.1.
Přepravní smlouva je uzavřena nejpozději tím, že cestující nastoupí do vozidla nebo vstoupí do označeného prostoru, přístupného jen s platným jízdním dokladem (dále jen „nástup do vozidla“).

2.2.
Přepravní smlouva je v souladu s podmínkou předchozí věty též uzavřena, umožní-li dopravce cestujícímu nastoupení do vozidla bez platného jízdního dokladu a jízdné cestující zaplatí bezodkladně po nástupu do vozidla tím, že si zakoupí jednotlivou elektronickou jízdenku prostřednictvím elektronické peněženky ODISky nebo KREDITní jízdenky, nebo prostřednictvím bezkontaktní bankovní platební karty.

2.3.
Při plnění přepravní smlouvy více dopravci odpovídá každý dopravce zúčastněný na přepravě za přepravu po té části přepravní cesty, jíž zajišťuje.

2.4.
Právo na přepravu má cestující jen tehdy:

 1. není-li vozidlo plně obsazeno (o obsazení vozidla rozhoduje řidič),
 2. splňuje-li tarifní podmínky pro přepravu cestujících (platný jízdní doklad),
 3. splňuje-li ustanovení Přepravního řádu a Smluvních přepravních podmínek.

2.5.
Práva z přepravní smlouvy o přepravě osob uplatňuje cestující u dopravce, u něhož skutečnost zakládající uplatnění práva z přepravní smlouvy o přepravě osob nastala:

 1. ve věci přepravy:
  • oddělení dopravní dispečink Dopravního podniku Ostrava a.s. ul. Vítkovická 3133/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, a to na základě bezprostředního zápisu skutečnosti zakládající uplatnění práva u řidiče vozidla dopravce,
 2. ve věci přepravní kontroly, tarifu a jízdného:
  • odbor tarifu a klientských služeb Dopravního podniku Ostrava a.s., ul. Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
 3. ve věci vrácení jízdného k bezkontaktní platební kartě:
  • oddělení prodej a péče o zákazníky, v Zákaznickém centru na adrese Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
 4. ve věci vrácení jízdného z ODISky:
  • Dopravní infocentrum Ostrava ve správě Koordinátora ODIS s.r.o. ul. Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
 5. ve věci vrácení jízdného k ODISce v mobilu:
  • pouze na eshop.dpo.cz nebo odiska.cz a poskytovatelem služby je Koordinátor ODIS s.r.o.

3 Jízdní doklad

3.1.
Cestující je povinen po celou dobu trvání přepravy mít u sebe platný jízdní doklad, jímž se při kontrole jízdních dokladů prokazuje.

3.2.
Platným jízdním dokladem je/jsou:

 1. papírové časové jízdenky krátkodobé pro jednotlivou jízdu dopravců zapojených v ODIS, uvedené v příloze Tarifu pro přepravu cestujících Dopravního podniku Ostrava a.s.
 2. SMS jízdenky,
 3. elektronické jízdenky zakoupené prostřednictvím aplikace MojeDPO,
 4. elektronické jízdenky zakoupené prostřednictvím aplikace ODISapka,
 5. jízdenky zakoupené prostřednictvím aplikace SEJF,
 6. průkazy opravňující k bezplatné přepravě,
 7. platná ODISka s platnou přenosnou a nepřenosnou časovou jízdenkou dlouhodobou,
 8. platná bezkontaktní bankovní platební karta s platnou nepřenosnou časovou jízdenkou dlouhodobou,
 9. platná KREDITní jízdenka s platnou časovou jízdenkou dlouhodobou,
 10. jednotlivé elektronické jízdenky(1) pořízené ve vozidlech z KREDITní jízdenky, ODISky nebo prostřednictvím bezkontaktní bankovní platební karty.
 11. platná ODISka v mobilu s platnou nepřenosnou elektronickou časovou jízdenkou dlouhodobou prostřednictvím aplikace MojeDPO nebo ODISapka

3.3.
SMS jízdenky a jízdenky zakoupené prostřednictvím aplikace SEJF platí pouze ve spojích Dopravního podniku Ostrava a.s.

3.4.
Elektronické jízdenky zakoupené prostřednictvím aplikace MojeDPO platí pouze ve spojích Dopravního podniku Ostrava a.s.

3.5.
Elektronické jízdenky zakoupené pro jednotlivé tarifní oblasti prostřednictvím aplikace ODISapka jsou přestupní, mají časovou platnost a platí ve spojích v rámci ODIS.

3.6.
Dokupované elektronické jízdenky platí pouze ve spojích Dopravního podniku Ostrava a.s.

3.7.
Časové jízdenky dlouhodobé pořízené z bezkontaktní bankovní platební karty a KREDITní jízdenky platí pouze ve spojích Dopravního podniku Ostrava a.s.

3.8.
Elektronická nepřenosná časová jízdenka dlouhodobá pořízená k ODISce v mobilu prostřednictvím aplikace MojeDPO nebo ODISapka platí pouze ve spojích Dopravního podniku Ostrava a.s.

3.9.
Jednotlivé elektronické jízdenky pořízené z bezkontaktní bankovní platební karty platí ve spojích Dopravního podniku Ostrava a.s. a na vybraných terminálech jiných dopravců, ve vozidlech označených logem „zaplať kartou – ušetříš!“.

3.10.
Jednotlivé elektronické jízdenky pořízené z KREDITní jízdenky platí pouze ve spojích Dopravního podniku Ostrava a.s.

3.11.
Papírové 24hodinové a 3denní jízdenky platí u všech dopravců zapojených v ODIS.

3.12.
Elektronická 3denní a 7denní jízdenka zakoupena v aplikaci MojeDPO platí pouze ve spojích Dopravního podniku Ostrava a.s.

3.13.
Elektronická 3denní a 7denní jízdenka zakoupena v aplikaci ODISapka platí ve spojích v rámci ODIS.

3.14.
Jízdní doklad, který se nepovažuje za platný (s výjimkou SMS jízdenky, elektronické jízdenky zakoupené prostřednictvím aplikace MojeDPO, ODISapka a jednotlivé elektronické jízdenky pořízené z bezkontaktní bankovní platební karty nebo jízdenky zakoupené prostřednictvím aplikace SEJF) je pověřená osoba dopravce oprávněna odebrat v případech, kdy jízdní doklad:

 1. je používán bez vyžadované fotografie,
 2. je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití,
 3. obsahuje údaje, které neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny,
 4. je použit neoprávněnou osobou,
 5. je použit po uplynutí doby jeho platnosti,
 6. není originálem (např. chybí, je poškozená nebo zničená hologramová přelepka přes fotografii průkazu).
 7. Pověřená osoba dopravce je povinna odebrání jízdního dokladu cestujícímu písemně potvrdit na Dohodě s cestujícím.

3.15.
SMS jízdenka se nepovažuje za platnou:

 1. uplynula-li doba její platnosti,
 2. nebyla-li zaslána smluvním distributorem dopravce,
 3. byla-li jakkoliv upravována, přepisována nebo s ní bylo jinak manipulováno,
 4. nelze-li z příčin na straně cestujícího ověřit její platnost,
 5. není-li SMS jízdenka na základě přiděleného kódu při přepravní kontrole v databázi jízdenek nalezena,
 6. nedodržel-li cestující podmínky stanové pro její použití Tarifem pro přepravu cestujících Dopravního podniku Ostrava a.s. nebo těmito Smluvními přepravními podmínkami.

3.16.
Jízdenka zakoupená prostřednictvím aplikace SEJF se nepovažuje za platnou:

 1. uplynula-li doba její platnosti,
 2. byla-li jakkoliv upravována, přepisována nebo s ní bylo jinak manipulováno,
 3. nelze-li z příčin na straně cestujícího ověřit její platnosti,
 4. byla-li pořízena jiným způsobem než z mobilní aplikace,
 5. nebyla-li při elektronické kontrole (QR kód, kontrolní vizuální obrazec) uznána za platnou,
 6. nedodržel-li cestující podmínky stanové pro její použití Tarifem pro přepravu cestujících Dopravního podniku Ostrava a.s. nebo těmito Smluvními přepravním podmínkami.

3.17.
Elektronická jízdenka zakoupená prostřednictvím aplikace Moje DPO se nepovažuje za platnou:

 1. uplynula-li doba její platnosti,
 2. nebyla-li zakoupena v souladu s obchodními podmínkami,
 3. byla-li jakkoliv upravována, přepisována nebo s ní bylo jinak manipulováno,
 4. nelze-li z příčin na straně cestujícího ověřit její platnost,
 5. nebyla-li při kontrole nalezena nebo uznána za platnou,
 6. nedodržel-li cestující podmínky stanovené pro její použití Tarifem pro přepravu cestujících Dopravního podniku Ostrava a.s. nebo těmito Smluvními přepravními podmínkami.

3.18.
Elektronická jízdenka zakoupená prostřednictvím aplikace ODISapka se nepovažuje za platnou:

 1. byla-li použita před uplynutím ochranné doby a započetím platnosti,
 2. byla-li použita mimo rozsah oblasti nebo trasy platnosti, pro který je platná,
 3. uplynula-li její časová platnost,
 4. byla-li pořízena jiným způsobem než z mobilní aplikace,
 5. byla-li jakkoliv pozměněna, upravena nebo zkopírována,
 6. nelze-li z příčin na straně cestujícího ověřit její platnost,
 7. není-li při přepravní kontrole nalezena,
 8. nebyla-li při elektronické kontrole (QR kód, kontrolní vizuální obrazec) uznána za platnou,
 9. pokud si cestující tuto jízdenku zakoupil až v době provádění přepravní kontroly, nebo až po výzvě pracovníka přepravní kontroly nebo pověřené osoby dopravce.

3.19.
Elektronická nepřenosná časová jízdenka dlouhodobá pořízená k ODISce v mobilu zobrazující se prostřednictvím aplikace MojeDPO nebo ODISapka se nepovažuje za platnou:

 1. byla-li použita mimo rozsah oblasti nebo trasy platnosti, pro které je platná,
 2. uplynula-li její časová platnost,
 3. byla-li jakkoliv pozměněna, upravena nebo zkopírována,
 4. nelze-li z příčin na straně cestujícího ověřit její platnost,
 5. nebyla-li při elektronické kontrole (QR kód, kontrolní vizuální obrazec) uznaná za platnou
 6. pokud si cestující tuto jízdenku zakoupil až v době provádění přepravní kontroly, nebo až po výzvě pracovníka přepravní kontroly

Placení jízdného a přirážek

4.1.
Druhy jízdních dokladů, ceny jízdného a tarifní podmínky jsou stanoveny v Tarifu pro přepravu cestujících Dopravního podniku Ostrava a.s.

4.2.
Dostupnost jízdních dokladů:

 1. papírové časové jízdenky krátkodobé, 24hodinové a 3denní jízdenky si cestující může zakoupit zejména:
  • v prodejnách jízdních dokladů dopravce (s výjimkou papírových jízdenek krátkodobých),
  • ve vybraných pokladnách ČD,
  • ve vybraných vozidlech dopravců zapojených v ODIS,
  • u průvodčího ve vlacích ČD,
  • u průvodčích ve vlacích GW Train Regio a.s.
 2. SMS jízdenky lze zakoupit formami uvedenými v Tarifu pro přepravu cestujících Dopravního podniku Ostrava a.s.,
 3. elektronické jízdenky z aplikace MojeDPO lze zakoupit formami uvedenými v Tarifu pro přepravu cestujících Dopravního podniku Ostrava a.s.,
 4. elektronické jízdenky z aplikace ODISapka lze zakoupit formami uvedenými v příloze Tarifu ODIS,
 5. jízdenky z aplikace SEJF lze zakoupit formami uvedenými v Tarifu pro přepravu cestujících Dopravního podniku Ostrava a.s.
 6. ODISku a časovou jízdenku dlouhodobou lze zakoupit v prodejnách jízdních dokladů dopravců nebo prostřednictvím internetu na stránkách www.dpo.cz/eshop nebo v automatech,
 7. časovou jízdenku dlouhodobou k bezkontaktní bankovní platební kartě lze zakoupit v prodejnách jízdních dokladů Dopravního podniku Ostrava a.s., prostřednictvím internetu na stránkách www.dpo.cz/eshop nebo v automatech,
 8. elektronickou nepřenosnou časovou jízdenku dlouhodobou k ODISce v mobilu lze zakoupit prostřednictvím aplikace MojeDPO nebo ODISapka a dpo.cz/eshop,
 9. KREDITní jízdenku a časovou jízdenku dlouhodobou lze zakoupit v prodejnách jízdních dokladů Dopravního podniku Ostrava a.s., v automatech nebo u smluvních prodejců (pouze s kreditem elektronické peněženky),
 10. jednotlivou elektronickou jízdenku lze zakoupit z elektronické peněženky KREDITní jízdenky nebo ODISky prostřednictvím odbavovacího terminálu (dále jen „terminál“) ve vozidle,
 11. jednotlivou elektronickou jízdenku lze zakoupit z bezkontaktní bankovní platební karty prostřednictvím odbavovacího terminálu (dále jen „terminál“) ve spojích Dopravního podniku Ostrava a.s. nebo na vybraných terminálech jiných dopravců, ve vozidlech označených logem „Zaplať kartou – ušetříš!“. Veškeré podmínky pro nákup elektronických jízdenek prostřednictvím bezkontaktní bankovní platební karty jsou uvedeny v příloze Tarifu ODIS,
 12. KREDITní jízdenka zakoupená u smluvního externího prodejce je opatřena obalem a pro použití je nutné ji vyjmout z obalu. Pokud tak nebude učiněno, je takto předložená KREDITní jízdenka považována při přepravní kontrole za neplatný jízdní doklad.

4.3.
Jízdní doklad je platný:

 1. jde-li o originál,
 2. je-li na něm zaznamenán údaj o zaplacení jízdného a doba platnosti pro příslušnou přepravu,
 3. je-li opatřen hologramovou přelepkou přes fotografii průkazu, pokud se průkaz s hologramovou přelepkou vystavuje (chybějící, zničená nebo poškozená hologramová přelepka činí jízdní doklad neplatným),
 4. jde-li o platnou ODISku společně se zakoupenou platnou přenosnou a nepřenosnou časovou jízdenkou dlouhodobou nebo jednotlivou elektronickou jízdenkou,
 5. jde-li o platnou bezkontaktní bankovní platební kartu společně se zakoupenou platnou nepřenosnou časovou jízdenkou dlouhodobou nebo jednotlivou elektronickou jízdenkou,
 6. jde-li o platnou ODISku v mobilu společně se zakoupenou platnou elektronickou nepřenosnou časovou jízdenkou dlouhodobou,
 7. jde-li o platnou KREDITní jízdenku společně se zakoupenou platnou časovou jízdenkou dlouhodobou nebo jednotlivou elektronickou jízdenkou,
 8. jde-li o platný průkaz opravňující jeho držitele k bezplatné přepravě dle Tarifu pro přepravu cestujících Dopravního podniku Ostrava a.s.

4.4.
Cestující je povinen před nástupem do vozidla mít jízdní doklad pro zamýšlenou přepravu a nesmí před případným zakoupením jednotlivé elektronické jízdenky ve vozidle zaujmout místo k sezení, bezdůvodně manipulovat se zavazadly nebo provádět jinou činnost nesouvisející s bezodkladným zakoupením jízdenky.

4.5.
Pokud se chce cestující odbavit z elektronické peněženky (ODISky nebo KREDITní jízdenky), nebo pomocí bezkontaktní bankovní platební karty (zakoupit jednotlivou elektronickou jízdenku), je povinen při každém nástupu do vozidla bezodkladně přiložit ODISku, KREDITní jízdenku nebo bezkontaktní bankovní platební kartu ke čtečce nejbližšího terminálu. Pokud odbavení na tomto terminálu není možné, je nutné použít jiný terminál ve vozidle. Při odmítnutí karty terminálem není zakoupen jízdní doklad a cestující si jej musí opatřit jiným způsobem např. zakoupením SMS jízdenky.

4.6.
Papírové 24hodinové a 3denní jízdenky lze zakoupit s okamžitou nebo odloženou platností. Dokupované elektronické jízdenky, elektronické jízdenky zakoupené prostřednictvím aplikace MojeDPO, ODISapka, SEJF a SMS jízdenky mají časovou platnost, Po skončení její platnosti je cestující povinen zakoupit bez zbytečného odkladu novou dokupovanou elektronickou jízdenku. Chce-li držitel časové jízdenky dlouhodobé vyjet za zónu platnosti své časové jízdenky dlouhodobé, je povinen zakoupit si jednotlivou elektronickou jízdenku, nebo mít zakoupenou elektronickou jízdenku z aplikace MojeDPO, ODISapka, SEJF nebo mít doručenou SMS jízdenku pro další jízdu již v hraniční zastávce zóny, do které vjíždí.

4.7.
Cestující je povinen si zakoupit časovou jízdenku dlouhodobou i na zóny, kterými pouze projíždí.

4.8.
Při nástupu cestujícího do vozidla se psem na vodítku nebo se zavazadlem podléhajícím placení jízdného je cestující povinen mít též jízdenku pro tuto přepravu. Jízdenka musí být v ceně stanové pro příslušnou přepravu Tarifem pro přepravu cestujících Dopravního podniku Ostrava a.s.

4.9.
Cestující je povinen nastoupit do vozidla s již přijatou platnou SMS jízdenkou ve svém komunikačním zařízení. SMS jízdenku cestující obdrží nejpozději do 2 minut od odeslání. V případě, že cestující na mobilní komunikační zařízení, z kterého byla SMS jízdenka odeslána, SMS jízdenku neobdrží, je povinen si zakoupit pro uzavření přepravní smlouvy jiný jízdní doklad. V opačném případě bude považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu.

4.10.
Cestující je povinen nastoupit do vozidla s již zaplacenou jízdenkou ve svém komunikačním zařízení prostřednictvím aplikace SEJF. Jízdenku cestující obdrží nejpozději do 2 minut po platbě. Nedojde-li k úhradě a jízdenka se nezobrazí v komunikačním zařízení, je cestující povinen si zakoupit pro uzavření přepravní smlouvy jiný jízdní doklad. V opačném případě bude považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu.

4.11.
V případě, že se chce cestující odbavit prostřednictvím elektronické jízdenky z aplikace MojeDPO, je povinen nastoupit do vozidla s již takto zakoupenou a platnou jízdenkou ve svém komunikačním zařízení. Za platnou jízdenku dle tohoto bodu je považována elektronická jízdenka, u níž započala její časová platnost. V opačném případě bude cestující považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu.

4.12.
V případě zakoupení elektronické jízdenky prostřednictvím aplikace ODISapka smí cestující nastoupit do vozidla až po započetí platnosti zakoupené elektronické jízdenky, tzn. po uplynutí ochranného časového intervalu. Jízdenky, které jsou již zakoupeny, ale neuplynul ochranný časový interval, nejsou považovány za platné.

4.13.
V případě zakoupení elektronické nepřenosné časové jízdenky dlouhodobé k ODISce v mobilu smí cestující nastoupit do vozidla až po započetí platnosti zakoupené elektronické jízdenky, tzv. taková jízdenka bude platná až za 30 minut od nákupu. V opačném případě bude cestující považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu.

4.14.
Použitím bezkontaktní bankovní platební karty v dopravě, tj. přiložením takové karty k terminálu ve vozidle, cestující vyjadřuje souhlas s nákupem jednotlivé elektronické jízdenky pomocí bezkontaktní bankovní platební karty.

4.15.
Vrácení jízdného:

 1. cestující má právo na vrácení zaplaceného jízdného za nevyužitou nebo jen částečně využitou časovou jízdenku dlouhodobou z důvodu, které jsou na straně cestujícího,
 2. podmínky, za kterých se jízdné vrací, jsou uvedeny v Tarifu pro přepravu cestujících Dopravního podniku Ostrava a.s.,
 3. za vrácenou částečně využitou časovou jízdenku dlouhodobou zakoupenou na bankovní platební kartu se vrací částka vypočtena způsobem uvedeným v Tarifu pro přepravu cestujících Dopravního podniku Ostrava a.s.
 4. za vrácenou částečně využitou časovou jízdenku dlouhodobou zakoupenou k ODISce v mobilu se vrací částka vypočtena způsobem uvedeným v Tarifu ODIS,
 5. jízdné se za nevyužitou časovou jízdenku krátkodobou, 24hodinovou, 3denní a 7denní nevrací.
 6. cestující, který byl vyloučen z přepravy, nemá právo na vrácení jízdného.

4.16.
Výše přirážky za porušení Smluvních přepravních podmínek Dopravního podniku Ostrava a.s. činí 100 Kč, a to v případě, kdy cestující úmyslně, z nedbalosti, případně pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek znečistil vozidlo nebo jiné zařízení nebo uvede bezdůvodně v činnost návěstní zařízení ve vozidle dopravce. Cestující je povinen zaplatit náklady spojené s odstraněním způsobených následků.

Přeprava dětských kočárků a jízdních kol

5.1.
Přeprava dětských kočárků:

 1. cestující s dětským kočárkem může nastoupit a vystoupit jen s vědomím řidiče, a to jen označenými dveřmi,
 2. průjezd dětského kočárku vozidlem není dovolen,
 3. dětský kočárek se přepravuje ve vyhrazeném prostoru označeném u vnější strany dveří a v interiéru vozidla symbolem dětského kočárku,
 4. ve vozidle smí být přepravovány současně dva dětské kočárky. Kombinace přepravy dětských kočárků, jízdních kol a vozíků pro invalidy ve vyhrazeném prostoru nesmí přesáhnout počet dva,
 5. cestující přepravující dětský kočárek je povinen dětský kočárek zajistit proti samovolnému pohybu, být u něj po celou dobu přepravy a zajistit, aby dětský kočárek neznečistil nebo nepoškodil ostatní cestující nebo zařízení vozidla a aby nebyla ohrožena bezpečnost ostatních osob, ani přepravovaného dítěte,
 6. výstup s dětským kočárkem je cestující povinen s dostatečným časovým předstihem signalizovat řidiči dvojím stisknutím tlačítka „Znamení k řidiči“. Řidič není povinen poskytovat součinnost při manipulaci s kočárkem,
 7. řidič vozidla je oprávněn přepravu dětského kočárku odmítnout, jestliže tuto přepravu obsazenost vozidla neumožňuje.

5.2.
Přeprava jízdních kol:

 1. cestující s jízdním kolem může nastoupit a vystoupit jen s vědomím řidiče, a to jen označenými dveřmi,
 2. průjezd jízdního kola vozidlem není dovolen,
 3. ve vozidle smí být přepravovány současně dvě jízdní kola. Kombinace přepravy dětských kočárků, jízdních kol a vozíků pro invalidy ve vyhrazeném prostoru nesmí přesáhnout počet dva,
 4. jízdní kolo se přepravuje ve vyhrazeném prostoru označeném u vnější strany dveří a v interiéru vozidla symbolem dětského kočárku,
 5. cestující přepravující jízdní kolo je povinen jízdní kolo zajistit proti samovolnému pohybu, být u něj po celou dobu přepravy a zajistit, aby jízdní kolo neznečistilo nebo nepoškodilo ostatní cestující nebo zařízení vozidla a aby nebyla ohrožena bezpečnost ostatních osob,
 6. výstup s jízdním kolem je cestující povinen s dostatečným časovým předstihem signalizovat řidiči dvojím stisknutím tlačítka „Znamení k řidiči“,
 7. při nástupu do vozidla na stejné zastávce mají přednost osoby na vozíku pro invalidy a cestující přepravující dětský kočárek před jízdním kolem,
 8. řidič vozidla je oprávněn přepravu jízdního kola odmítnout, jestliže tuto přepravu obsazenost vozidla neumožňuje,
 9. pro přepravu koloběžky, elektrokoloběžky a elektrokola platí stejné podmínky, jako pro přepravu jízdního kola,
 10. přeprava prázdného dětského cyklovozíku je možná pouze ve složeném stavu a cena za přepravu dětského cyklovozíku odpovídá ceně za přepravu zavazadla dle platného tarifu.

6 Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace a přeprava osob na vozíku pro invalidy

6.1.
Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo k sezení na sedadlech pro ně vyhrazených a označených. Cestující, který takové místo obsadil, je povinen cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace místo uvolnit.

6.2.
Cestující je povinen na pokyn pověřené osoby dopravce uvolnit další místo k sezení pro cestujícího, který to vyžaduje vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu.

6.3.
Dopravce přepraví cestujícího na vozíku pro invalidy, jestliže to technické provedení vozidla a obsazenost vozidla dovoluje.

6.4.
Osoby na vozíku pro invalidy se v nízkopodlažních vozidlech vybavených nájezdovou plošinou přepravují ve vyhrazeném prostoru označeném symbolem invalidního vozíku. V ostatních vozidlech se přepravují pouze osoby na mechanickém vozíku pro invalidy, a to ve vyhrazeném prostoru označeném symbolem kočárku, přístupném pouze dveřmi označenými symbolem kočárku.

6.5.
Cestující na vozíku pro invalidy může do vozidla nastoupit se souhlasem řidiče a vystoupit s vědomím řidiče. Před nástupem do vozidla dá osoba na vozíku pro invalidy, nebo osoba doprovázející, znamení k řidiči stisknutím příslušného tlačítka na karosérii vozidla, pokud je vozidlo tímto tlačítkem vybaveno.

6.6.
Před zastávkou, na které chce osoba na vozíku pro invalidy vystoupit, je povinna s dostatečným časovým předstihem oznámit výstup z vozidla dvojím stisknutím tlačítka „Znamení k řidiči“. Tuto povinnost může za osobu na vozíku pro invalidy vykonat osoba doprovázející.

6.7.
Ve vozidle smí být přepravován pouze jeden vozík pro invalidy. Kombinace přepravy dětských kočárků, jízdních kol a vozíků pro invalidy ve vyhrazeném prostoru nesmí přesáhnout počet dva.

6.8.
U vozidel vybavených nájezdovou plošinou musí cestující uvolnit příslušný prostor pro manipulaci s touto plošinou. S nájezdovou plošinou může manipulovat pouze řidič nebo jiná pověřená osoba dopravce. U vozidel vybavených nájezdovou plošinou lze tuto plošinu vysunout pouze v zastávkách způsobilých pro bezbariérový nástup.

6.9.
Ve vozidlech nevybavených nájezdovou plošinou lze přepravovat pouze mechanické vozíky.

6.10.
Vozík pro invalidy musí být vybaven účinnou brzdou znemožňující po celou dobu přepravy jeho samovolný pohyb. Je-li vyhrazené místo ve vozidle vybaveno zádržným systémem, musí jej osoba na vozíku pro invalidy využít.

6.11.
Osoba na vozíku pro invalidy nebo osoba doprovázející zodpovídá při přepravě za svou bezpečnost a musí zajistit, aby vozík pro invalidy neznečistil nebo nepoškodil ostatní cestující nebo zařízení vozidla a aby nebyla ohrožena bezpečnost ostatních osob.

6.12.
Řidič vozidla je oprávněn přepravu osoby na vozíku pro invalidy odmítnout, jestliže tuto přepravu obsazenost vozidla neumožňuje.

6.13.
Osoby na elektrických skútrech pro invalidy lze přepravovat pouze v tramvajích vybavených nájezdovou plošinou za stejných podmínek jako osoby na vozících pro invalidy. Skútr pro invalidy musí být srovnatelný svým vybavením, svými rozměry a váhou s elektrickým vozíkem pro invalidy. Osoba, která se přepravuje na tomto elektrickém skútru pro invalidy, musí být držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.

6.14.
Řidič není povinen poskytnout součinnost při manipulaci s vozíkem nebo skútrem pro invalidy.

6.15.
Spoje realizované vozidly s bezbariérovým přístupem jsou označeny v jízdních řádech.

7 Vztahy mezi dopravcem a cestujícími

7.1.
Povinností dopravce při poskytování přepravních služeb je zejména:

 1. podávání informací o jízdních řádech, o Tarifu pro přepravu cestujících Dopravního podniku Ostrava a.s. a o vyhlášených Smluvních přepravních podmínkách, a to na místech určených pro styk s cestujícími,
 2. zveřejňování alespoň podstatné části vyhlášených Smluvních přepravních podmínek a Tarifu pro přepravu cestujících Dopravního podniku Ostrava a.s. ve vozidle,
 3. udržování pořádku a čistoty ve vozidlech,
 4. oznamování názvu zastávky nejpozději při zastavení vozidla v zastávce a oznamování následující zastávky nejpozději při odjezdu vozidla ze zastávky, a to v případě, že jsou vozidla vybavena technickým zařízením umožňujícím oznamování názvů zastávek,
 5. znovuzastavení každého třetího vozidla v úrovni označení zastávky, stojí-li v zastávce více vozidel. Znovuzastavení každého vozidla v úrovni označení zastávky v případě, že se v zastávce nachází osoba na vozíku pro invalidy nebo osoba se zdravotním postižením s bílou nebo červenobílou holí, tj. slepeckou holí,
 6. zastavení vozidla v zastávkách „Na znamení“ vždy, nachází-li se v jejím prostoru viditelně jedna nebo více osob a zároveň musí zastavit, pokud již v zastávce zastavil jiný autobus nebo trolejbus a cestující by mohl být přehlédnut.

7.2.
Povinnosti cestujících:

 1. mít při přepravě platný jízdní doklad. Přepravuje-li zavazadla nebo živá zvířata, musí mít platný jízdní doklad i pro ně, pokud se nepřepravují bezplatně,
 2. v případě SMS jízdenky nastoupit do vozidla až po jejím obdržení (SMS jízdenku obdržíte do 2 minut po odeslání). V případě nákupu jízdenky prostřednictvím aplikace SEJF nastoupit do vozidla s již zakoupenou a platnou jízdenkou, kterou cestující obdrží do 2 minut po platbě. V případě nákupu elektronické jízdenky prostřednictvím aplikace MojeDPO, ODISapka nastoupit do vozidla s již takto zakoupenou a platnou jízdenkou, tj. po započetí časové platnosti zakoupené elektronické jízdenky. V případě nákupu jednotlivé elektronické jízdenky bezodkladně po nástupu přiložit ODISku, KREDITní jízdenku nebo bezkontaktní bankovní platební kartu k nejbližšímu terminálu na dobu nezbytně nutnou k zakoupení jízdenky. V případě nákupu elektronické nepřenosné časové jízdenky dlouhodobé k ODISce v mobilu nastoupit do vozidle s již takto zakoupenou a platnou jízdenkou, přičemž taková jízdenka bude platná až za 30 minut od nákupu.
 3. v autobusové a trolejbusové dopravě v době od 20:00 do 4:00 hod. a na vybraných linkách (vždy uvedeno v jízdním řádu) celodenně nastupovat pouze předními dveřmi a předložit řidiči ke kontrole platný jízdní doklad, v případě SMS jízdenky umožnit řidiči kontrolu celé textové zprávy SMS jízdenky. V případě jízdenky zakoupené prostřednictvím aplikace SEJF umožnit řidiči kontrolu platné jízdenky, a to zobrazením celého detailu jízdenky (QR kód a veškeré informace o platnosti jízdenky). V případě elektronické jízdenky zakoupené prostřednictvím aplikace MojeDPO, ODISapka umožnit řidiči kontrolu platné jízdenky, a to zobrazením jejího detailu obsahujícího dynamické ochranné prvky bránící zneužití. V případě elektronické nepřenosné časové jízdenky dlouhodobé k ODISce v mobilu prostřednictvím aplikace MojeDPO, ODISapka umožnit řidiči kontrolu platné jízdenky a to zobrazením QR kódu spolu s dynamickým ochranným prvkem, veškeré informace o platnosti jízdenky a osobní údaje cestujícího (fotografie). V případě odbavení ODISkou, KREDITní jízdenkou nebo bezkontaktní bankovní platební kartou ji přiložit k terminálu umístěnému u předních dveří vozidla na dobu nezbytně nutnou pro kontrolu platnosti jízdního dokladu,
 4. přesvědčit se o řádném a správném označení nebo platnosti svého jízdního dokladu,
 5. za jízdy se držet, toto ustanovení nezbavuje cestujícího povinnosti předložit během přepravy na výzvu dopravcem pověřené osoby platný jízdní doklad,
 6. uposlechnout pokynů a příkazů pověřených osob dopravce udílených k zajištění bezpečné, klidné a plynulé dopravy,
 7. používat zařízení ve vozidle jen k účelu k tomu určenému,
 8. uvolnit vyhrazené místo pro přepravu osobám na vozících pro invalidy a cestujícím s dětským kočárkem nebo jízdním kolem, přičemž cestující s dětským kočárkem nebo jízdním kolem musí uvolnit místo se zádržným systémem nebo opěrnou deskou, pokud ve vozidle současně cestuje osoba na vozíku pro invalidy,
 9. zajistit chodítko, resp. rolátor proti samovolnému pohybu, být u něj po celou dobu přepravy a zajistit, aby chodítko, resp. rolátor neznečistilo nebo nepoškodilo ostatní cestující nebo zařízení vozidla a aby nebyla ohrožena bezpečnost ostatních osob,
 10. v zastávce „Na znamení“ zaujmout takové místo v jejím prostoru, aby mohl být řidičem včas spatřen.
 11. zajistit uložení lyží, resp. snowboardu, při přepravě proti samovolnému pohybu, být u nich po celou dobu přepravy a zajistit, aby lyže, resp. snowboard, neznečistily ostatní cestující nebo nepoškodily zařízení nebo interiér vozidla a nebyla ohrožena bezpečnost ostatních osob.

7.3.
Cestujícím je zakázáno:

 1. mluvit za jízdy na osobu řídící vozidlo,
 2. otevírat za jízdy dveře vozidla,
 3. vystupovat nebo nastupovat, dává-li řidič zvukovou nebo světelnou návěst "Nenastupujte, nevystupujte" a nastupovat do vozidla, které je plně obsazeno,
 4. vyhazovat z vozidla předměty nebo je nechat vyčnívat z vozidla,
 5. za jízdy vystupovat z vozidla nebo nastupovat do něj nebo se z něj vyklánět,
 6. zdržovat se bezdůvodně v prostoru vyhrazeném pro osoby řídící nebo doprovázející vozidlo nebo v prostoru, který znemožňuje těmto osobám bezpečný výhled z vozidla,
 7. omezovat nebo znemožňovat použití provozních zařízení, bránit výstupu z vozidel nebo nástupu do vozidel případně průchodu vozidel,
 8. kouřit ve vozidle nebo prostorách určených cestujícím, v nichž není kouření dovoleno,
 9. používat ve vozidle nebo prostorách určených cestujícím výrobek napodobující funkci tabákového výrobku nebo tabákové potřeby, jehož účelem je vdechování nikotinových výparů, včetně příslušenství tabákových výrobků (elektronická cigareta a jiné),
 10. odkládat věci a živá zvířata na sedadla,
 11. ve vozidle pískat, chovat se hlučně, reprodukovat hlučně hudbu nebo zpěv nebo používat hlasitě audiovizuální techniku ve vozidle,
 12. ve vozidle konzumovat potraviny, poživatiny a nápoje, které by mohly znečistit oděv ostatních cestujících,
 13. znečišťovat a poškozovat vozidlo a zařízení v něm instalovaná, jakož i prostory a zařízení pro cestující,
 14. uvádět bezdůvodně v činnost návěstní zařízení ve vozidle,
 15. ve vozidlech a prostorách dopravce veřejnosti přístupných vykonávat činnosti, které se považují za podnikání, bez předchozího písemného souhlasu dopravce (např. prodej novin, občerstvení, nabízení dalších služeb),
 16. pohybovat se ve vozidle s batohem nebo jiným zavazadlem na zádech,
 17. brát s sebou do vozidla věc, která nesmí být obsahem zavazadla,
 18. vstupovat do vozidla s kolečkovými bruslemi na nohou, stát na skateboardu či koloběžce, sedět na přepravovaném kole, chodítku, resp. rolátoru nebo jinak ohrožovat spolucestující,
 19. obtěžovat jakýmkoliv jiným způsobem ostatní cestující.

7.4.
Pověřená osoba dopravce je oprávněna vyloučit z přepravy:

 1. cestujícího pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a cestujícího, který pro mimořádné znečištění oděvu nebo obuvi anebo z jiných důvodů (např. výtržnictví) může být spolucestujícím na obtíž,
 2. cestujícího, který se na výzvu oprávněné osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku,
 3. cestujícího, který ohrožuje bezpečnost provozu, svou vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních cestujících,
 4. cestujícího, který přes upozornění pověřené osoby dopravce nedodržuje Přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, porušuje ustanovení Smluvních přepravních podmínek, znečišťuje vozidlo, svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo cestující jinak obtěžuje,
 5. zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné přepravy nebo ohrožují-li zdraví cestujících nebo jejich přepravu neumožňují Smluvní přepravní podmínky, zejména obsaditelnost vozidla,
 6. cestujícího s kolečkovými bruslemi na nohou,
 7. děti do 6 let věku bez doprovodu osoby starší 10 let,

8 Podmínky přepravy zavazadel a kol

8.1. Zavazadla:

 1. ruční zavazadla:
  • bezplatně lze přepravovat nejvýše tři zavazadla. Vyžaduje-li to bezpečnost nebo pohodlí cestujících, musí být zavazadlo uloženo podle pokynů řidiče. Dohled na zavazadla přísluší pouze cestujícímu,
  • placení jízdného podléhá každé další zavazadlo nad stanovený počet, než který je uveden v předchozím odstavci nebo zavazadlo, které i jen jedním rozměrem překročí velikost 30 x 40 x 60 cm, u předmětu tvaru válce délku 150 cm a průměr 10 cm a u předmětu tvaru desky velikost 5 x 80 x 100 cm,
 2. přeprava nebezpečných věcí:
  • při přepravě osob nelze přepravovat nebezpečné věci s výjimkou přenosné ocelové láhve s kapalným topným plynem pro domácnost o celkové hmotnosti max. 10 kg, nádoby s topnou naftou o celkovém obsahu nejvýše 20 l a elektrického akumulátoru zajištěného proti zkratu a se zajištěnými odplyňovacími otvory. Ve vozidle lze přepravovat pouze jednu z těchto nebezpečných věcí. Cestující je povinen před nástupem do vozidla ohlásit přepravu této nebezpečné věci řidiči a umístit ji ve vozidle podle jeho pokynů,
  • osoby oprávněné k nošení střelné zbraně mohou vzít s sebou do vozidla zároveň se zbraní v přiměřeném množství náboje, pokud jsou uloženy v opascích na náboje, v loveckých brašnách a v podobných obalech.

  8.2. Přeprava živých zvířat:

  1. Jako zavazadlo může cestující vzít s sebou do vozidla drobná domácí a jiná malá zvířata, pokud tomu nebrání zvláštní předpisy, jsou-li zcela uzavřena ve schránách s nepropustným dnem, a není-li jejich přeprava na obtíž cestujícím (např. zapáchají-li). Bez schrány je možno přepravovat ve vozidle jen psa. Cestující se psem bez schrány může nastoupit do vozidla jen s vědomím řidiče. Mimo dobu zvýšených nároků na přepravu může řidič dovolit přepravu psa každé velikosti za podmínek:
   • pes má bezpečný náhubek a je držen na krátké šňůře s výjimkou vodícího resp. asistenčního psa (i ve výcviku),
   • v jednom vozidle se přepravuje nejvýše jeden pes, toto omezení neplatí, jde-li o dva psy, které s sebou do vozidla bere jeden cestující nebo o služební psy státních nebo městských ozbrojených složek nebo o vodícího resp. asistenčního psa (i ve výcviku),
   • pokud to dovolují aktuální provozní podmínky a obsazenost vozidla a není narušena bezpečnost cestujících, může pověřená osoba povolit přepravu dalších psů.

  8.3. Věci vyloučené z přepravy:

  1. látky a předměty nebezpečné, výjimka viz bod 8.1 b),
  2. věci, které pro nevhodný způsob balení mohou poškodit, příp. znečistit cestujícího nebo vozidlo,
  3. věci, které svým zápachem, odpuzujícím vzhledem apod. by mohly být cestujícím na obtíž,
  4. předměty, jejichž celková hmotnost přesahuje 50 kg nebo takové předměty, které alespoň jedním svým rozměrem přesáhnou 50 x 60 x 80 cm, 5 x 100 x 150 cm v případě předmětů ve tvaru desky a předměty v tvaru válce delší než 300 cm nebo o průměru větším než 20 cm.

  8.4. Kočárek bez dítěte, lyže anebo snowboard bez obalu nebo vozík pro invalidy, jenž je přepravován osobou, která není držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, se považuje za zavazadlo.

  8.5. Přeprava prázdného kočárku pro psy je možná pouze ve složeném stavu a cena za přepravu kočárku pro psa odpovídá ceně za přepravu zavazadla dle platného tarifu.

  8.6. Kola, elektrokola, koloběžky a elektrokoloběžky s průměrem kola menším než 12 palců (30,48 cm) se přepravují bezplatně.

  8.7. Přeprava kola, elektrokola, koloběžky a elektrokoloběžky s průměrem kola větším než 12 palců (30,48 cm) je zpoplatněna dle platného tarifu.

  9 Přepravní kontrola

  9.1.
  Pověřená osoba dopravce se při přepravní kontrole prokazuje odznakem nebo průkazem dopravce. Kontrolu jízdních dokladů je oprávněn provádět také řidič dopravního prostředku.

  9.2.
  Pověřená osoba dopravce je oprávněna rozhodnout o způsobu kontroly tarifní kázně, např. usměrněním výstupu z dopravního prostředku určenými dveřmi.

  9.3.
  Pověřená osoba dopravce je při přepravní kontrole oprávněna pořizovat zvukové a kamerové záznamy pro účely zajištění vyššího stupně bezpečnosti cestujících a zaměstnanců oddělení přepravní kontrola, k ochraně jejich života a zdraví, a ochraně práv a právem chráněných zájmů jejich i Dopravního podniku Ostrava a.s. Dále se oprávněnými zájmy dopravce rozumí zejména možnost řádného prošetření oprávněnosti podnětů a případných stížností cestujících na jednání pověřených osob, zpětná kontrola průběhu přepravní kontroly, následné řešení konfliktních situací apod.

  V takovém případě dochází ke zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů dopravce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), přičemž k tomuto zpracování osobních údajů se nevyžaduje souhlas subjektu údajů. Bližší informace k předmětnému zpracování osobních údajů naleznete na stránkách správce www.dpo.cz.

  9.4.
  Cestující je povinen umožnit pověřené osobě dopravce řádnou kontrolu platnosti všech jízdních dokladů tím, že na její výzvu předloží tento doklad k ověření všech potřebných údajů.

  Při kontrole SMS jízdenky je cestující povinen předložit k nahlédnutí mobilní komunikační zařízení, v němž je SMS jízdenka uložena. Neumožní-li cestující řádnou kontrolu SMS jízdenky, je při přepravní kontrole považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu.

  Při kontrole jízdenky zakoupené prostřednictvím aplikace SEJF je cestující povinen předložit k nahlédnutí komunikační zařízení, prostřednictvím, kterého byla jízdenka v aplikaci zakoupena, přičemž cestující je rovněž povinen zobrazit detail zakoupení jízdenky (QR kód a veškeré informace o platnosti jízdenky). Pokud cestující tyto podmínky nesplní, je považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu.

  Při kontrole elektronické jízdenky zakoupené prostřednictvím aplikace MojeDPO, ODISapka je cestující povinen předložit k nahlédnutí komunikační zařízení, prostřednictvím kterého byla elektronická jízdenka zakoupena, přičemž cestující je rovněž povinen zobrazit detail zakoupené jízdenky obsahující dynamické ochranné prvky. Pokud cestující tyto podmínky nesplní, je považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu. Vzory elektronických jízdenek z aplikace MojeDPO, ODISapka jsou uvedeny v příloze Tarifu pro přepravu cestujících Dopravního podniku Ostrava a.s.

  Při kontrole elektronické nepřenosné časové jízdenky dlouhodobé zakoupené k ODISce v mobilu je cestující povinen předložit k nahlédnutí komunikační zařízení prostřednictvím aplikace MojeDPO nebo ODISapka ve kterém se elektronická jízdenka nachází, přičemž cestující je rovněž povinen zobrazit QR kód s ochranným dynamickým prvkem, veškeré informace ohledně platnosti kuponu a osobní údaje držitele ODISky v mobilu včetně fotografie. Vzory elektronické nepřenosné časové jízdenky dlouhodobé z aplikace MojeDPO, ODISapka jsou uvedeny v příloze Tarifu pro přepravu cestujících Dopravního podniku Ostrava a.s.

  Při kontrole ODISky (předložení fyzické ODISky) je cestující povinen umožnit pověřené osobě dopravce ověření platnosti časové jízdenky dlouhodobé nebo jednotlivé elektronické jízdenky, které byly k ODISce zakoupeny. Cestující tak musí učinit předáním této ODISky pověřené osobě dopravce.

  Při kontrole časové jízdenky dlouhodobé pořízené ke KREDITní jízdence nebo bezkontaktní bankovní platební kartě nebo jednotlivé elektronické jízdenky pořízené z KREDITní jízdenky nebo bezkontaktní bankovní platební karty je cestující povinen umožnit pověřené osobě dopravce ověření platnosti této jízdenky. Cestující tak musí učinit přiložením této karty k libovolnému terminálu ve vozidle, nebo přiložením ke čtečce kontrolního zařízení pověřené osoby dopravce.

  9.5.
  Pověřená osoba dopravce je oprávněna uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému nebo vyžadovat od cestujícího dle platných právních předpisů (zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách) prokázání se osobním dokladem a sdělení osobních údajů potřebných k vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému, pokud cestující nezaplatí na místě.

  Osobními údaji jsou jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa pro doručování, číslo osobního dokladu a dále údaje o přepravní kontrole (číslo ODISky, ODISka v mobilu nebo KREDITní jízdenky). U cestujícího, který nedosáhl plnoletosti, je pověřená osoba dopravce oprávněna vyžadovat navíc osobní údaje jeho zákonného zástupce v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a adresa pro doručování.

  9.6.
  Výše přirážky za jízdu bez platného jízdního dokladu:

  1. cestující, který se neprokáže na výzvu pověřené osoby dopravce platným jízdním dokladem, je povinen zaplatit jízdné a přirážku ve výši 1500,- Kč nebo prokázat svoje osobní údaje pověřené osobě dopravce pro sepsání „Dohody s cestujícím“ a setrvat ve vozidle po celou dobu projednávání jeho jízdy bez platného jízdního dokladu. Kopie sepsané a cestujícím převzaté „Dohody s cestujícím“ nahrazuje cestujícímu jízdní doklad na dojetí do cílové stanice, pouze však v daném spoji a v daném směru,
  2. jízdné a sníženou přirážku ve výši 1000,- Kč lze uhradit pouze ve vozidle a to v hotovosti nebo platební kartou,
  3. jízdné a přirážku ve výši 1500,- Kč lze uhradit ve lhůtě do patnácti kalendářních dnů ode dne zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu a po této lhůtě bude pohledávka v souladu s platnou legislativou navýšena o příslušenství dluhu, tedy zákonné úroky z prodlení, bude dále vymáhána a tím také navýšena o případné náklady soudního a exekučního řízení,
  4. nemá-li cestující při kontrole platný jízdní doklad za zavazadlo, případně psa, je povinen zaplatit odpovídající jízdné a přirážku 100 Kč,
  5. pokud cestující, nejpozději však sedmý pracovní den po zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu, předloží dodatečně, spolu s platným osobním dokladem vydaným příslušným správním úřadem, platnou nepřenosnou časovou jízdenku dlouhodobou nebo průkaz opravňující k bezplatné přepravě, snižuje se přirážka na 40 Kč.
  6. Pro splnění uvedené podmínky je nutné vedle osobního dokladu doložit některou z uvedených variant:

   • fyzické předložení ODISky znějící na jméno a příjmení uvedené v osobním dokladu,
   • platební kartu znějící na jméno a příjmení uvedené v osobním dokladu,
   • ODISku v mobilu prostřednictvím aplikace MojeDPO nebo ODISapka znějící na jméno a příjmení uvedené v osobním dokladu,
  7. pokud cestující, nejpozději však sedmý pracovní den po zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu, předloží dodatečně platný osobní doklad vydaný příslušným správním úřadem (občanský průkaz, cestovní pas), platební kartu znějící na jméno a příjmení uvedené v osobním dokladu a daňový doklad o zakoupené jednotlivé elektronické jízdence s „PanMas“(2) shodným s předkládanou bezkontaktní bankovní platební kartou, ze kterého je patrné, že jednotlivá elektronická jízdenka byla platná(3) v době udělení přirážky za jízdu bez platného jízdního dokladu, snižuje se přirážka na 40 Kč,
  8. pokud cestující, nejpozději však sedmý pracovní den po zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu, předloží dodatečně platný osobní doklad vydaný příslušným správním úřadem (občanský průkaz, cestovní pas), registrovanou KREDITní jízdenku a daňový doklad o zakoupené jednotlivé elektronické jízdence, ze kterého je patrné, že jednotlivá elektronická jízdenka byla platná(4) v době udělení přirážky za jízdu bez platného jízdního dokladu, snižuje se přirážka na 40 Kč. Datum a čas registrace KREDITní jízdenky musí předcházet okamžiku zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu.
  9. pokud cestující, nejpozději však sedmý pracovní den po zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu, předloží dodatečně platný osobní doklad vydaný příslušným správním úřadem (občanský průkaz, cestovní pas), ODISku znějící na jméno a příjmení uvedené v osobním dokladu a daňový doklad o zakoupené jednotlivé elektronické jízdence, ze kterého je patrné, že jednotlivá elektronická jízdenka byla platná(5) v době udělení přirážky za jízdu bez platného jízdního dokladu, snižuje se přirážka na 40,- Kč
  10. snížená přirážka ve výši 40 Kč musí být zaplacena současně s dodatečným předložením platného jízdního dokladu podle odst. 9.6 písm. e), f), g) a h), tj. nejpozději sedmý pracovní den po zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu. Z dodatečně předloženého jízdního dokladu musí být zřejmé, že byl platný v době kontroly,
  11. cestující má možnost využít k zaplacení jízdného a přirážky e-shop, který je dostupný na www.dpo.cz/eshop. Bližší informace jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto Smluvních přepravních podmínek – „Podmínky pro úhradu jízdného a přirážky za jízdu bez platného jízdního dokladu“.
  12. v případě, že se cestující starší 65 let věku na výzvu pověřené osoby dopravce neprokáže platným jízdním dokladem, má možnost uhradit přirážku ve snížené výši 500,- Kč nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu. Podmínkou pro možnost uhrazení snížené přirážky dle předchozí věty, je nahrání nepřenosné časové jízdenky dlouhodobé s nulovou cenou, platnou pro tarifní zónu č. 1.

  9.7.
  Prokáže-li se cestující při kontrole jízdním dokladem jiné osoby, pozměněným, upravovaným nebo neoprávněně vyrobeným, je odpovídajícím jízdným částka náležející k tomuto dokladu.

  9.8.
  Dodatečné předložení platného jízdního dokladu nelze uplatnit u papírových časových jízdenek krátkodobých, které vydal dopravce zapojený v ODIS, elektronických krátkodobých jízdenek zakoupených prostřednictvím aplikace MojeDPO, ODISapka, SEJF a SMS jízdenky, u elektronických jízdenek pořízených z neregistrované KREDITní jízdenky a u dlouhodobých časových jízdenek přenosných.

  9.9.
  Pokud cestující, v rozporu se zákonem, odmítne zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému a odmítne se prokázat osobním dokladem a sdělit osobní údaje, je povinen na výzvu pověřené osoby dopravce ji následovat na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti, anebo na výzvu pověřené osoby dopravce setrvat na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího.

  9.10.
  Ohrozí-li cestující porušením svých povinností řidiče nebo jinou pověřenou osobu dopravce, mohlo by se jednat o přestupek podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ve znění pozdějších předpisů nebo 251/2016 Sb. o některých přestupcích ve znění pozdějších předpisů nebo o trestný čin podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů.

  9.11.
  Osobní údaje cestujících, kteří se při kontrole neprokázali platným jízdním dokladem podle Tarifu pro přepravu cestujících Dopravního podniku Ostrava a.s. a neuhradili jízdné a přirážku na místě kontroly, budou vedeny v automatizovaném systému dopravce podle ustanovení čl. 6 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), pro účely oprávněných zájmů správce, v těchto lhůtách:

  1. u pohledávek, které byly postoupeny (odprodány), ukončeny nebo uhrazeny v plné výši před podáním žaloby – po dobu 5 let od data provedení úhrady nebo ukončení vymáhání,
  2. u pohledávek, které byly uhrazeny na základě soudního rozhodnutí – po dobu 5 let od data provedení úhrady,
  3. u pohledávek, u kterých bylo ukončeno vymáhání na základě pravomocného rozhodnutí soudu – po dobu 10 let od data nabytí právní moci soudního rozhodnutí.

  9.12.
  Dopravce zpracovává u cestujících osobní údaje v rozsahu uvedeném na „Dohodě s cestujícím“. Údaje mohou být zpřístupněny jiným subjektům stanoveným zvláštním zákonem nebo za účelem plnění povinností stanovených zvláštními zákony.

  9.13.
  Při zakoupení SMS jízdenky bude za účelem vystavení jízdenky v informačním systému automatizovaně zpracováno telefonní číslo, ze kterého je SMS jízdenka zakoupena. Poskytnutí údajů není povinné, ale bez poskytnutí telefonního čísla není zakoupení SMS jízdenky technicky proveditelné. Správcem osobních údajů je Dopravní podnik Ostrava a.s. a jedná se o zpracování nezbytné pro splnění smlouvy (přepravní) dle čl. 6 písm. b) obecného nařízení. Telefonní číslo je dopravcem uchováváno pro účely případného reklamačního řízení standardně po dobu 3 měsíců a pro účely vyplývající ze závazných právních předpisů (zejména daňových) po dobu nezbytně nutnou k dosažení zmíněného účelu a v souladu s platnou legislativou.

  9.14.
  Telefonní číslo ve spojitosti s SMS jízdenkami je zpracováno společností GLOBDATA a.s., která po technické stránce, v pozici zpracovatele, zajišťuje provoz systému SMS jízdenek. Správce má se zpracovatelem uzavřenou písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s obecným nařízením.

  9.15.
  Koordinátor ODIS s.r.o. je provozovatelem portálu – e-shop pro prodej elektronického jízdného, v rámci něhož si zákazníci mohou zakupovat časové jízdenky dlouhodobé na bezkontaktní čipovou kartu ODISka, ODISku v mobilu, bezkontaktní bankovní platební karty, KREDITní jízdenky, případně kredit elektronické peněženky KREDITní jízdenky anebo ODISky. Za účelem tohoto nákupu a poskytování služeb s tím souvisejících shromažďuje Koordinátor ODIS s.r.o., jakožto správce, určené osobní údaje zákazníků. Dopravní podnik Ostrava a.s., prostřednictvím prodejen jízdních dokladů, umožňuje zákazníkům nákup časových jízdenek dlouhodobých k bezkontaktní bankovní platební kartě, ODISce anebo KREDITní jízdence. Za účelem nákupu, registrace a poskytování služeb s tím souvisejících shromažďuje Dopravní podnik Ostrava a.s., jakožto zpracovatel, určené osobní údaje zákazníků.

  9.16.
  Subjekt údajů je oprávněn jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak kdykoliv za přiměřenou náhradu, formou písemné žádosti požadovat informaci o osobních údajích o něm zpracovávaných.

  10 Ostatní ustanovení

  10.1.
  Používání bezpečnostních, dorozumívacích a ovládacích zařízení. Cestující smí těchto zařízení použít v případech:

  1. jedná-li se o bezprostřední ohrožení života nebo zdraví osob, stiskne tlačítko „Záchranná brzda" (platí pro tramvaje),
  2. je-li nutno nouzově zastavit z vážných důvodů (např. nevolnost cestujícího, výtržnost ve vozidle apod.), upozorní cestující řidiče přerušovaným stisknutím tlačítka „Znamení k řidiči",
  3. hodlá-li vystoupit s dětským kočárkem nebo jízdním kolem. Dále cestující s omezenou schopností pohybu a orientace nebo cestující s vozíkem pro invalidy. V těchto případech upozorní řidiče před zastavením v zastávce, v níž vystupuje, dvojím stisknutím tlačítka „Znamení k řidiči",
  4. před zastávkou „Na znamení“, včas signalizovat řidiči přání zastavit vozidlo stisknutím tlačítka „Znamení k řidiči“, jedním dlouhým stisknutím tlačítka „STOP“, nebo stisknutím „Předvolby otevírání dveří“,
  5. u vozidel vybavených tlačítky pro samoobslužné otvírání dveří si cestující předvolí otevření dveří pro výstup. Pro nástup do vozidla použije cestující tlačítko pro otvírání dveří umístěné zvenčí na karoserii vozidla.

  10.2.
  V případě zobrazení informace „Jízda bez odbavení“ na terminálu umístěném ve vozidle není cestující povinen zakoupit si jednotlivou elektronickou jízdenku. V tomto případě se cestující neodbavuje, a není povinen zakoupit nebo označit ani jiný jízdní doklad. V případě zrušení zobrazení této informace na terminálu umístěném ve vozidle je cestující povinen provést bezodkladné tarifní odbavení.

  10.3.
  Z důvodu ochrany majetku a bezpečnosti cestujících může být prostor pro cestující ve vozidlech sledován a zaznamenáván bezpečnostním elektronickým zařízením.

  10.4.
  Na uložení nalezených věcí se lze dotázat u příslušného dopravce. Informace poskytuje Dopravní infocentrum, tel.: 597 608 508.

  10.5.
  Reklamaci jízdenky zakoupené prostřednictvím aplikace SEJF a SMS jízdenky může cestující uplatnit elektronicky na adrese smsjizdenka.dpo.cz. Reklamaci je cestující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu nejpozději však do 2 měsíců ode dne poskytnutí služby. Reklamace vyřizuje poskytovatel služby, kterým je společnost GLOBDATA a.s. (www.globdata.cz), která tuto službu poskytuje od 1. 3. 2022.

  10.6.
  Reklamaci elektronické jízdenky zakoupené prostřednictvím aplikace MojeDPO může cestující uplatnit elektronicky na adrese www.mojedpo.cz/reklamace, vyplněním reklamačního protokolu. Přihlášení do uvedeného portálu provede zákazník stejným způsobem, jakým se přihlásil do aplikace MojeDPO a zakoupil elektronickou jízdenku, na kterou požaduje uplatnit reklamaci. Reklamaci je cestující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 měsíců ode dne poskytnutí služby. Reklamace vyřizuje Dopravní podnik Ostrava a.s.

  10.7.
  Reklamaci jízdenek pořízených prostřednictvím mobilní aplikace ODISapka je možné uplatnit e-mailem na adrese reklamace@kodis.cz nebo písemným podáním na Dopravních infocentrech ODIS. V rámci podání reklamace je cestující povinen zaslat nebo doložit doklad o zakoupení jízdenek v mobilní aplikaci ODISapka, který byl cestujícímu zaslán při nákupu jízdenky na uživatelský e-mail. Reklamaci je cestující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 měsíců ode dne poskytnutí služby. Reklamace vyřizuje poskytovatel služby, kterým je společnost Koordinátor ODIS s.r.o.

  10.8.
  Reklamaci dlouhodobých časových nepřenosných jízdenek pořízených k ODISce v mobilu prostřednictvím mobilních aplikací MojeDPO nebo ODISapka nebo prostřednictvím E-shopu ODIS je možné uplatnit e-mailem na adrese reklamace@kodis.cz nebo písemným podáním na Dopravních infocentrech ODIS. V rámci podání reklamace je cestující povinen zaslat nebo doložit doklad o zakoupení jízdenek, který byl cestujícímu zaslán při nákupu jízdenky na uživatelský e-mail. Reklamaci je cestující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne poskytnutí služby. Reklamace vyřizuje poskytovatel služby, kterým je společnost Koordinátor ODIS s.r.o.

  10.9.
  Jednotlivou elektronickou jízdenku pořízenou z ODISky je možné reklamovat nejdříve po 24 hodinách od poskytnutí služby. Reklamaci je cestující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 měsíců ode dne poskytnutí služby, a to u dopravce, u kterého byla jízdenka pořízena. V případě, že je vydavatelem Dopravní podnik Ostrava a.s., je možné uplatnit reklamaci na Dopravním infocentru Ostrava, ve správě Koordinátora ODIS s.r.o., a to na adrese Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

  10.10.
  Jednotlivou elektronickou jízdenku pořízenou z bezkontaktní bankovní platební karty je možné reklamovat písemně na formuláři, který je k dispozici v Dopravním infocentru Koordinátora ODIS s.r.o., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, vyplněním reklamačního protokolu, který je dostupný na webovém rozhraní www.dpo.cz/eshop nebo e-mailem na adrese reklamace@kodis.cz. Reklamaci je cestující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 měsíců ode dne poskytnutí služby. Reklamace vyřizuje poskytovatel služby, kterým je společnost Koordinátor ODIS s.r.o.

  10.11.
  Jednotlivou elektronickou jízdenku pořízenou z KREDITní jízdenky je možné reklamovat e-mailem na info@dpo.cz, vyplněním reklamačního formuláře na www.dpo.cz nebo na prodejnách jízdních dokladů Dopravního podniku Ostrava a.s. Reklamaci je cestující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 měsíců ode dne poskytnutí služby. Po této době právo na reklamaci jízdného zaniká.

  10.12.
  V případě, že dojde mezi dopravcem a cestujícím ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

  10.13.
  Ve spojích zvláštní linkové dopravy se přepravují kategorie cestujících uvedené v Rozhodnutí o udělení licence pro provozování osobní linkové dopravy dané linky.

  10.14.
  Pro místa, která jsou v těchto Smluvních přepravních podmínkách definována adresou Poděbradova 494/2 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, platí, že ode dne vyhlášení dopravcem jsou tato místa přesunuta na adresu Dlouhá 3355/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

  11 Závěrečná ustanovení

  11.1
  Tyto Smluvní přepravní podmínky jsou platné pro přepravu cestujících a zavazadel u Dopravního podniku Ostrava a.s. na území ODIS od 1. 4. 2024.

  11.2
  Výňatek podstatné části Smluvních přepravních podmínek je zveřejněn ve všech vozidlech dopravce a vybraných prostorách.

  11.3
  Úplné znění Smluvních přepravních podmínek je k dispozici pro nahlédnutí:

  1. ve všech prodejnách jízdních dokladů Dopravního podniku Ostrava a.s. na území ODIS,
  2. na internetových stránkách www.dpo.cz.

  Poznámky

  (1) Jednotlivou elektronickou jízdenkou je pro účely Smluvních přepravních podmínek Dopravního podniku Ostrava a.s. myšlena rovněž dokupovaná elektronická jízdenka pořízená z ODISky, KREDITní jízdenky nebo prostřednictvím bezkontaktní platební karty.

  (2) Prvních 6 a poslední 4 čísla bezkontaktní bankovní platební karty.

  (3) Platnost bude akceptována, pokud bude přirážka za jízdu bez platného jízdního dokladů uložena maximálně do 60 minut od prvotního přiložení bezkontaktní bankovní platební karty v rámci nákupu dané jednotlivé elektronické jízdenky.

  (4) Platnost bude akceptována, pokud bude přirážka za jízdu bez platného jízdního dokladu uložena maximálně do 60 minut od prvotního přiložení KREDITní jízdnenky v rámci nákupu dané jednotlivé elektronické jízdenky.

  (5) Platnost bude akceptována, pokud bude přirážka za jízdu bez platného jízdního dokladu uložena maximálně do 60 minut od prvotního přiložení ODISky v rámci nákupu dané jednotlivé elektronické jízdenky.